//
null
سامانه نظارت بر داروهای اعتیاد آور (علوم پزشکی)
توزیع و پخش داروهای ترک اعتیاد در مراکز ترک اعتیاد بصورت سنتی دارای موانع و مشکلاتی
می باشد. این معضل باعث بوجود آمدن کمبودهای زیادی در انبارهای دانشگاه علوم پزشکی و
فروش داروهای ترک اعتیاد در بازار های آزاد گردد. لذا طراحی سیستم نظارت بر داروهای
اعتیادآور باعث می گردد تا کنترل و نظارت بر روی مراکز ترک اعتیاد بیش از پیش گردد.
ادامه مطلب