موفقیت اجرای پروژه مبتی بر BPMS در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور

کارفرما: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور معاون اول رییس جمهور

عنوان پروژه: سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور

یکی از مهمترین دغدغه های سازمان های آماری ثبت و به روز رسانی اطلاعات می‌باشد،گروه مهندسی آی کن با پیاده سازی فرآیند ثبت و بروزرسانی اطلاعات سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور توانست صحت و به روز بودن اطلاعات آبادی های کشور را در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشورمعاون اول رییس جمهور بهبود چشمگیری بخشد.
یکی از وی‍ژگی ها این سیستم ارائه داشبورد نظارتی می باشد، این امکان موجب بررسی، مقایسه و گزارش گیری سریع از اطلاعات تمامی آبادی های کشور گردیده است.

نمایی از سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی های کشور