داستان موفقیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

موفقیت اجرای پروژه مبتنی بر BPMS در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

عنوان پروژه: سیستم ثبت اثر ادبی، هنری

هر فرد ایرانی و غیر ایرانی برای ثبت اثر ادبی و یا هنری خود از طریق پرتال ارتباط با مردم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام می‌نماید. ثبت و رسیدگی به درخواست های صدور گواهینامه مالکیت فکری و معنوی از طریق فرآیند های پرتال ارتباط با مردم، فرآیند درخواست ثبت اثر ادبی-هنری، فرآیند گواهینامه مالکیت فکری و معنوی و  فرآیند رفع نقص میسر می‌باشد.
یکی از ویژگی های این سیستم قابل پیگیری بودن وضعیت درخواست در هر مرحله از گردش کار هر یک از فرآیندها می باشد.

نمایی از سیستم ثبت اثر ادبی، هنری