//
null
سامانه نظارت بر داروهای اعتیاد آور (علوم پزشکی)
توزیع و پخش داروهای ترک اعتیاد در مراکز ترک اعتیاد بصورت سنتی دارای موانع و مشکلاتی
می باشد. این معضل باعث بوجود آمدن کمبودهای زیادی در انبارهای دانشگاه علوم پزشکی و
فروش داروهای ترک اعتیاد در بازار های آزاد گردد. لذا طراحی سیستم نظارت بر داروهای
اعتیادآور باعث می گردد تا کنترل و نظارت بر روی مراکز ترک اعتیاد بیش از پیش گردد.
ادامه مطلب
null
سامانه هیات امنا (علوم پزشکی)
با افزایش روز افزون حجم داده های آماری و اقلام آماری و با توجه به عدم وجود ساز و کار منطقی و حساب
شده برای جمع آوری این اطلاعات خدمت IDMS می تواند راهکاری برای یکپارچه سازی این اطلاعات باشد.
از طرفی نحوه ارتباط با سایر معاونت ها و دریافت اطلاعات در قالب یکسان بهانه ای برای طراحی سیستم
IDMS شد.
ادامه مطلب