//
گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری
سامانه مدیریت آبادی های کشور
این سیستم به منظور پیگیری داده های مربوط به آمار و اطلاعات آبادی های کشور طراحی شده است.
هدف از این سیستم ایجاد یک روال هوشمند و الکترونیک برای ارتقای سطح کارایی و استفاده ی
آسان از آن ها برای کاربران سیستم می باشد. با هوشمند شدن این سیستم کاربران به آسانی
می توانند با وارد کردن اطلاعات مربوط به استان ، شهرستان و حوزه ی مورد نظر خود به اطلاعاتی مثل
اطلاعات پایه ی روستا، اطلاعات زیر ساختی و زیربنایی، اطلاعات خدمات عمومی، اطلاعات آموزشی
فرهنگی – مذهبی و اطلاعات جمعیتی دست یابند، مشاهده کنند و در صورت نیاز ویرایش کنند.
ادامه