//

سامانه انشعاب آب 

در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان انشعاب آب از اداره آب و فاضلاب باشند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح درخواست ، پیگیری وضعیت درخواست ، و … بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد.

سیستم درخواست انشعاب آب این فرایند را از مرحله آغازین (طرح درخواست) تا مرحله میانی (دریافت فرم تایید شده درخواست برای امضاء) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.


فرم، فرآیندو گزارش های سامانه انشعاب آب:

  • فرم درخواست اشعاب
  • دستور وصل انشعاب
  • فرم پایه عمومی گلستان
  • فرم درخواست انشعاب شهروند
  • فرم درخواست انشعاب سازمان

امکانات و مزایای سیستم:

  • امکان پرداخت الکترونیک هزینه برقراری انشعاب
  • امکان گزارش گیری از انشعابات واگذار شده به تفکیک شهرهای استان، بازه های زمانی
  • امکان گزارش گیری در خصوص حجم درخواست اعلام شده به تفکیک شهرهای استان
  • امکان تعریف پیمانکارن متعدد در زمینه نصب و برقراری انشعاب
  • ایجاد همکاری و ارائه درخواست

گردش کار سامانه انشعاب آب

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه تخلف شکار

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS