//

سامانه تاییدیه کد پستی:

postcode1
کد پستی ، تاییدیه کد پستی ، سامانه تاییدیه کد پستی ، نرم افزار تاییده کد پستی ، خدمات الکترونیک

با اسنفاده از این خدمت الکترونیک فرایند درخواست دریافت تاییدیه کدپستی به صورت الکترونیک انجام شده و شهروند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب در صورتیکه کدپستی خود را داشته باشد پس از جستجو در سیستم کدگذاری اداره کل پست استان تاییدیه کدپستی صادر شده و در اختیار شهروند قرار می گیرد. اما در صورتیکه کد پستی در سیستم کدپستی اداره کل پست استان موجود نباشد، درخواست تاییدیه با سامانه تاییدیه کد پستی تکمیل شده و به سازمان ارسال می شود و فرایند آن به صورت الکترونیکی طی شده تا در نهایت کدپستی برای شهروند صادر گردد.

فرم، فرآیند و گزارش های سامانه تاییدیه کد پستی:

 • فرم درخواست تاییدیه کد پستی (شهروند)
 • فرم درخواست تاییدیه کد پستی (سازمان)
 • فرم گواهی کدپستی
 • فرم کارشناس واحد کدگذاری
 • فرم پیگیری
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • گزارش پیگیری درخواست (لایه شهروند)
 • گزارش فرم گواهی کدپستی (لایه شهروند)

امکانات و مزایای سیستم:

 • عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان
 • صرفه جویی در وقت
 • امکان دریافت سریع تاییدیه کد پستی
 • پرداخت الکترونیکی هزینه صدور تأییدیه
 • جلوگیری از صدور غیر مجاز تاییدیه های کدپستی

گردش کارسامانه تاییدیه کد پستی:

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه تاییدیه کد پستی:

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMSگروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS