//

سامانه تایید مدارس غیر دولتی 

در این خدمت فرایند درخواست تایید مدارس غیر دولتی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروند برای دریافت تاییدیه ها موقت و نهایی نخواهد بود. 


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه تایید مدارس غیردولتی :

  • فرم درخواست تایید مدارس غیر دولتی
  • فرم گزارش بازدید(لایه سازمان)
  • فرم گزارش بازدید(لایه شهروند)
  • فرم پایه عمومی گلستان

امکانات و مزایای سیستم:

  • ایجاد اتوماتیک نامه تایید موقت و تایید نهایی از جانب اداره کل نوسازی مدارس به اداره کل آموزش و پرورش و امکان پرینت نامه توسط شهروند
  • عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان
  • پیگیری شهروندان با استفاده از کد رهگیری و رمز عبور بصورت الکترونیکی
  • گردش کامل الکترونیکی در خصوص بازدید مدارس

گردش کار سامانه تایید مدارس غیر دولتی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه تایید مدارس غیر دولتی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS