//

سامانه تخلف شکار

این سیستم جهت گزارش گیری به روز اطلاعات یگان حفاظت شهرستان ها استفاده می شود و پس از پر شدن تخلفات به صورت روزانه توسط کارشناس شهرستان، در پایان هر ماه کارشناس فرم گزارش را باز کرده و بر اساس فرم های روزانه پر شده، فرم گزارش به روز رسانی شده و جهت ارائه به اداره کل آماده می گردد.


 فرم، فرآیند و گزارش های سامانه تخلف شکار:

 • صورت جلسه تخلف (سرویس محاسبه تعداد متخلفین)
 • شرح عملکرد (سرویس تولید عملکرد شهرستان)
 • شرح عملکرد اداره کل(سرویس تولید عملکرد اداره کل)
 • مشخصات متخلف
 • اطلاعات مخبرین
 • اطلاعات مامور
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • مشخصات شکار
 • گزارش واحد
 • گزارش عمومی
 • گزارش متخلفین
 • گزارش گونه های شکار شده

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان چاپ های متفاوت از روی فرم ها
 • قابلیت دسترسی سریع به پرونده ها
 • امکان پیگیری وضعیت ، پیرو ارجاعات انجام شده
 • امکان بایگانی کامل فرمها پس از به پایان رسیدن و موفقیت درخواست
 • امکان گزارش گیری خودکار در هر زمان توسط افراد مربوطه

گردش کار سامانه تخلف شکار

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS