//

سامانه ثبت اثر ادبی و هنری

کارفرما: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هر فرد ایرانی برای ثبت اثر ادبی و یا هنری خود می تواند از طریق سامانه ثبت اثر ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید. ثبت و رسیدگی به درخواست های صدور گواهینامه مالکیت فکری و معنوی از طریق فرآیند های درخواست ثبت اثر ادبی و هنری، فرآیند بررسی درخواست توسط معاونت های انتخابی، فرآیند درخواست انتشار آگهی در روزنامه رسمی، فرآیند گواهینامه مالکیت فکری و معنوی و  فرآیند رفع نقص میسر می‌باشد.

ویژگی های سیستم ثبت اثر ادبی، هنری

 1. قابلیت پیگیری وضعیت درخواست در هر مرحله از گردش کار فرآیندها
 2. قابلیت بررسی عدم ثبت اثر در گذشته
 3. قابلیت ارسال درخواست برای بررسی بیشتردر مجموعه معاونت های وزارت فرهنگ و ارشاد
 4. قابلیت رفع هر گونه نقص بدون مراجعه حضوری درخواست دهنده و تنها از طریق سامانه
 5. قابلیت ثبت درخواست انتشار آگهی در روزنامه رسمی
 6. قابلیت ثبت اثر مشترک برای پدیداورندگان

فرآیند های سیستم ثبت اثر ادبی، هنری

 • درخواست ثبت اثر ادبی و هنری
 • بررسی درخواست توسط معاونت های انتخابی
 • درخواست انتشار آگهی در روزنامه رسمی
 • گواهینامه مالکیت فکری و معنوی
 • رفع نقص
 • گزارش درخواست های ثبت شده در سامانه ثبت اثر ادبی و هنری
اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , سامانه ثبت اثار ادبی و هنری
اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , سامانه ثبت اثار ادبی و هنری
اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , سامانه ثبت اثار ادبی و هنری
اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , سامانه ثبت اثار ادبی و هنری
اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری , سامانه ثبت اثار ادبی و هنری