//

سامانه درخواست نصب تابلو در محورهای برون شهری

در این خدمت فرآیند درخواست نصب تابلو در محور های برون شهری به صورت الکترونیک انجام شده و شهروند به مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب مراجعه می نماید. پس از پر کردن فرم در مشخص نمودن درخواست های خود ائم از محور مورد تقاضا و اندازه تابلو فرم را جهت بررسی به اداره کل حمل و نقل و پایانه ها ارسال می نماید .

پس از بررسی های صورت گرفته و جلسات مشترک بین اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل حمل و نقل از پایانه ها و بازدید مکانی از محل مورد نظر در نهایت نظر قطعی به شهروند اعلام میگردد.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه درخواست نصب تابلو در محور های برون شهری :

  • درخواست نصب تابلو در محورهای برون شهری
  • فرم پیگیری
  • فرم پایه عمومی گلستان

امکانات و مزایای سیستم:

  • فراهم آوردن خدمات به صورت الکترونیک به شهروندان
  • ارتباط آسان تر و سریع تر بین اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل حمل و نقل و پایانه ها
  • عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان جهت تحویل مدارک
  • صرفه جویی در وقت و هزینه
  • ارائه خدمات به صورت شبانه روزی
  • امکان ذخیره کردن مدارک
  • جستجوی آسانتر مدرک

گردش کار سامانه درخواست نصب تابلو در محور های برون شهری

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه درخواست نصب تابلو در محور های برون شهری

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS