//

در حال حاضر برای درخواست کالا می بایست مدت زمان زیادی را منتظر بود و تا دریافت کالا از انبار افراد زیادی درگیر فرآیند آن شوند. در سیستم طراحی شده مراحل کار از شروع درخواست تا دریافت کالا از انبار بصورت الکترونیکی صورت می پذیرد. در ضمن در این سیستم امکان برقراری ارتباط با سیستم های انبار وجود دارد.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه درخواست کالا :

  • درخواست کالا
  • درخواست خرید کالا

امکانات و مزایای سیستم:

  • امکان اتخاب هر گونه کالای موجود در انبار
  • امکان برقراری ارتباط با سیستم انبار
  • امکان دریافت تاییدیه مدیر بصورت الکترونیکی
  • امکان پیگیری درخواست کالا صادر شده در هر زمان
  • امکان تشخیص وجود و عدم وجود کالا در انبار
  • امکان تولید فرم خرید کالا
  • امکان شروع اتوماتیک گردش خرید کالا

گردش کار سامانه درخواست کالا

فلوچارت انبارداری ، فلوچارت خرید کالا ، فرایند درخواست خرید کالا ، برگه درخواست کالا ، درخواست کالا ، درخواست خرید

فرم های مربوط به سامانه درخواست کالا

فلوچارت انبارداری ، فلوچارت خرید کالا ، فرایند درخواست خرید کالا ، برگه درخواست کالا ، درخواست کالا ، درخواست خرید
فلوچارت انبارداری ، فلوچارت خرید کالا ، فرایند درخواست خرید کالا ، برگه درخواست کالا ، درخواست کالا ، درخواست خرید