//

سامانه شکایات

در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان طرح شکایت از سازمان باسند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح شکایت، پیگیری وضعیت شکایت، و … بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد. سیستم شکایات این فرایند را از مرحله آغازین (طرح شکایت) تا مرحله پایانی (دریافت نتیجه از شکایت انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه شکایات:

 • فرم درخواست شکایات(شهروند)
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • فرم درخواست شکایات(سازمان)

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان طرح شکایت در هر زمان
 • حذف موقعیت جفرافیایی برای طرح شکایت
 • امکان طرح شکایت از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری
 • تولید فرم درخواست شکایت (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
 • امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مختلف و مطابق نیاز، بدون محدودیت
 • امکان ارجاع رونوشت از فرم درخواست شکایات بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
 • امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق شکایت انجام شده در ستاد و فرمانداری ها
 • امکان گردش کامل مابین ستاد و فرمانداری ها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت
 • امکان مشاهده و پیگیری وضعیت شکایت انجام شده توسط مدیریت
 • امکان اطلاع رسانی به شهروند (Email,SMS)
 • امکان برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به شهروند از طریق فرم پیگیری
 • امکان پیگیری تمامی موارد از طریق کارتابل شهروند

گردش کار سامانه شکایات 

سامانه شکایات ، ثبت شکایت اینترنتی ، سامانه رسیدگی به شکایات ، شکایت از ادارات دولتی ، سیستم مدیریت شکایات

فرم های مربوط به سامانه شکایات

سامانه شکایات ، ثبت شکایت اینترنتی ، سامانه رسیدگی به شکایات ، شکایت از ادارات دولتی ، سیستم مدیریت شکایات
سامانه شکایات ، ثبت شکایت اینترنتی ، سامانه رسیدگی به شکایات ، شکایت از ادارات دولتی ، سیستم مدیریت شکایات
سامانه شکایات ، ثبت شکایت اینترنتی ، سامانه رسیدگی به شکایات ، شکایت از ادارات دولتی ، سیستم مدیریت شکایات
سامانه شکایات ، ثبت شکایت اینترنتی ، سامانه رسیدگی به شکایات ، شکایت از ادارات دولتی ، سیستم مدیریت شکایات