//

سامانه مدیریت دانش

توزیع و نشر عادلانه علم یکی از مباحث مهم امروز عصر ارتباطات است. سیستم سامانه مدیریت دانش تلاش نموده تا این امکان را در شرکت توزیع نیروی برق ، فراهم کند. این سیستم با داشتن بخش های مجزا از جمله ثبت تجربه ، ثبت دانش ، درخواست دانش و … امکانات مناسبی را در جهت توزیع عادلانه علوم در اختیار قرار می دهد.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه مدیریت دانش :

 • دانش جدید
 • ثبت تجربه
 • درخواست دانش
 • ثبت سوال
 • ثبت پاسخ
 • ثبت مقاله
 • ویرایش نگارنده
 • اطلاعات دانش جهت ارزیابی
 • ارزیابی کمیته
 • ارزیابی دانش
 • فراخوان دانش
 • سوال
 • پاسخ
 • ثبت مقاله
 • ثبت تجربه
 • دانش جدید
 • آیتم ارزیابی
 • فرم راهبر
 • دانش گروهی
 • فرم راهبری
 • گزارش تعداد جلسات برگزار شده
 • گزارش تعداد مصوبات
 • گزارش تعداد موضوعات ارائه شده
 • گزارش وضعیت اجرای مصوبات
 • گزارش ارائه کنندگان جلسه
 • گزارش مسنول مصوبات
 • گزارش تعداد حاضرین و غائبین
 • گزارش مشارکت کنندگان در بحث ها

امکانات و مزایای سیستم:

 • ایجاد انگیزه برای کارمندان جهت مطالعه و تحقیق
 • مدیریت قوی و دقیق بر روی دانش های ارائه شده و دسترسی ساده به دانش ها
 • امکان ارائه دانش جدید به صورت فردی
 • امکان ارائه دانش جدید به صورت گروهی و تعیین درصد مشارکت هر یک از پرسنل
 • امکان ایجاد گروه های راهبری متعدد
 • امکان تعریف کمیته های متعدد در سیستم
 • امکان ارائه نمره به دانش های ارائه شده، توسط گروه های راهبری
 • امکان ارائه نمره به دانش های ارائه شده، توسط کمیته های مشخص
 • محاسبه میانگین امتیازات داده شده به هر دانش به صورت اتوماتیک
 • ارائه گزارشی از امتیازات داده شده در فرم به صورت اتوماتیک
 • امکان طرح پرسش توسط پرسنل
 • امکان رد و تایید پرسش های ارائه شده توسط مدیریت
 • تولید فرم برای پرسش های تایید شده دارای قابلیت جستجو به صورت اتوماتیک دربخش تابلوی اعلانات
 • امکان ارائه پاسخ بر اساس سئوالات ارائه شده
 • امکان رد و تایید پاسخ های های ارائه شده توسط مدیریت
 • افزوده شدن اتوماتیک پاسخ های تایید شده به فرم پرسش مربوطه
 • امکان ثبت تجربه در سیستم توسط پرسنل
 • امکان ارائه ی درخواست، برای دانش خاص در سیستم
 • امکان بررسی دانش های ارائه شده در ارتباط با درخواست

گردش کار سامانه مدیریت دانش

مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان

فرم های مربوط به سامانه مدیریت دانش

مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان
مدیریت دانش ، نرم افزار مدیریت دانش ، مقاله مدیریت دانش ، مدیریت دانش pdf ، مدیریت دانش در سازمان ، اهداف مدیریت دانش ، مدیریت دانش در سازمان