//

سامانه مرخصی و ماموریت

نرم افزار مرخصی و ماموریت ،سیستم مرخصی و ماموریت ، اتوماسیون اداری
نرم افزار مرخصی و ماموریت ،سیستم مرخصی و ماموریت ، اتوماسیون اداری
نرم افزار مرخصی و ماموریت ،سیستم مرخصی و ماموریت ، اتوماسیون اداری
نرم افزار مرخصی و ماموریت ،سیستم مرخصی و ماموریت ، اتوماسیون اداری
نرم افزار مرخصی و ماموریت ،سیستم مرخصی و ماموریت ، اتوماسیون اداری

• فرم، فرآیند و گزارش های سامانه مرخصی و ماموریت:

 • مرخصی ساعتی
 • مرخصی روزانه
 • ماموریت ساعتی
 • ماموریت روزانه
 • اصلاحیه حضور و غیاب

• امکانات و مزایای سیستم:

 • لذت کار با سیستم های مکانیزه برای کاربران
 • نزدیک شدن به برنامه توسعه کشور جهت مکانیزه شدن خدمات
 • سرعت بالا در خدمت رسانی به کاربران
 • کاهش بروکراسی های اداری
 • جلوگیری از افرونگی اطلاعات در سازمان
 • جلوگیری از ورود داده های خراب به سیستم
 • پرداختن به معقوله دورکاری

گردش کار سامانه مرخصی و ماموریت:

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه مرخصی و ماموریت:

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS