//

با توجه به مشکلات موجود در سیستم دستی و گردش کاغذی این فرآیند در سازمان از جمله: عدم وجود دقت و سرعت بالا، امکان خطا توسط نیروی انسانی، امکان مفقود شدن و از بین رفتن اسناد ، نامه ها و پرونده ها در جا به جایی سازمانی و حوادث غیر مترقبه، اختصاص فضای زیاد برای نگهداری اسناد، نامه ها و پرونده ها، طولانی شدن فرآیند جستجو و عدم امکان گزارش گیری از فعالیت های زیر مجموعه به صورت سیستمی و همچنین وجود مشکلاتی از جمله مراجعه حضوری و دشواری در پیگیری درخواست از سوی شهروند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم.

هوشمند نمودن فرآیند کاهش بکارگیری نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و هزینه، ارتقاء دقت و سرعت، گسترش سیستم و در ارتباط بودن آن با دیگر سیستم ها را به دنبال خواهد داشت و با توجه به قابلیت های بیشمار در سازمان الکترونیک می توان نیازهای مورد نیاز را برآورده نمود. از سویی دیگر با گسترش روز افزون شبکه اینترنت و کاربرد آن در سطح جهان، سعی نموده ایم فرآیند را به سوی شهروند الکترونیک که هدف اصلی پروژه می باشد پیش برده و گردش های کاغذی درون سازمانی و شیوه ی سنتی در طی نمودن مراحل این فرآیند را دستخوش تغییرات سازنده ای نماییم.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه ملاقات عمومی :

 • فرم درخواست ملاقات سازمان
 • فرم ملاقات عمومی
 • فرم درخواست ملاقات شهروند
 • فرم پیگیری لایه شهروند
 • فرم پایه عمومی گلستان

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان طرح درخواست در هر زمان
 • حذف موقعیت جفرافیایی برای درخواست ملاقات
 • امکان اعلام درخواست ملاقات از پورتال بدون نیاز به شناسه کاربری
 • تولید فرم درخواست ملاقات (درون سازمان) به صورت اتوماتیک از لایه شهروند
 • بررسی درخواست توسط مدیر روابط عمومی و امکان رد و یا پذیرش آن
 • بررسی درخواست توسط مدیر عامل و امکان رد و یا پذیرش آن
 • تولید اتوماتیک فرم ملاقات عمومی با تایید نهایی مدیر عامل
 • امکان ارجاع فرم درون سازمان به افراد مختلف و مطابق نیاز، بدون محدودیت
 • امکان ارجاع رونوشت از فرم ملاقات عمومی بدون محدودیت در تعداد افراد ، در هر مرحله از ارجاع
 • امکان تعیین مسیر حرکت فرم مطابق دستورات داده شده پیرو ملاقات انجام شده در ستاد و یا امورها
 • امکان گردش کامل مابین ستاد و امورها به صورت رفت و برگشتی بدون محدودیت
 • امکان مشاهده و پیگیری وضعیت دستورات داده شده توسط مدیریت

 گردش کار سامانه ملاقات عمومی 

نرم افزار ملاقات ، نرم افزار تنظیم جلسات ، سامانه ملاقات ، سامانه ملاقات مردمی ، سیستم ملاقات

فرم های مربوط به سامانه ملاقات عمومی

نرم افزار ملاقات ، نرم افزار تنظیم جلسات ، سامانه ملاقات ، سامانه ملاقات مردمی ، سیستم ملاقات
نرم افزار ملاقات ، نرم افزار تنظیم جلسات ، سامانه ملاقات ، سامانه ملاقات مردمی ، سیستم ملاقات
نرم افزار ملاقات ، نرم افزار تنظیم جلسات ، سامانه ملاقات ، سامانه ملاقات مردمی ، سیستم ملاقات
نرم افزار ملاقات ، نرم افزار تنظیم جلسات ، سامانه ملاقات ، سامانه ملاقات مردمی ، سیستم ملاقات