//

با توجه به گسترده بودن سیکل درخواست مهمانسرا و پیوستگی فرم های این گردش، روال دستی این فرآیند با پیچیدگی های خاص خود و مشکلاتی مواجه خواهد بود. بنابراین استفاده از یک سیستم نرم افزاری که به صورت کاملا کاربردی، تمامی مراحل ثبت نام و تخصیص مهمانسرا، از مرحله ابتدایی ثبت درخواست تا مرحله نهایی آن و ارائه گزارشات مربوطه را در بر داشته و مکانیزه نماید می تواند نقش ارزنده ای در تسهیل و کارایی سیستم مهمانسرا داشته باشد.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه مهمانسرا :

 •  فرم درخواست مهمانسرا
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • فرم پایه ثبت مشخصات مهمانسرا
 • فرم ثبت بازه زمانی مهمانسرا

امکانات و مزایای سیستم:

 • وجود فرم ثبت درخواست مهمانسرای مشهد ، برای همکاران داخل شرکت توزیع نیروی برق گلستان، و سایر متقاضیان شرکت وزیع نیروی برق از سراسر کشور
 • وجود فرم ثبت درخواست مهمانسرای گلستان برای متقاضیان شرکت توزیع نیروی برق از ساسر کشور
 • کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش
 • حفظ پیوستگی اسناد به یکدیگر
 • جلوگیری از افزونگی داده در فرم های مربوط و جامعیت اطلاعات در فرم های پروژه طبق اطلاعات پر شده در پرونده آن
 • امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک و تغییرات انجام شده توسط آنان در لایه های متفاوت
 • امکان ثبت نام متقاضیان مهمانسرا از طریق لایه شهروند
 • وجود یک قالب چاپی
 • جلوگیری از امکان رزرو شدن مهمانسرا، در صورت رزرو
 • کنترل ورود اطلاعات و انجام محاسبات اتوماتیک در فرم های چک لیست
 • بایگانی اتوماتیک پرونده ی پروژه های سازمان
 • تعیین مجوزهای سطح دسترسی افراد و گروه های مختلف کاربری به قسمت های مختلف فرم های موجود

گردش کار سامانه مهمانسرا

سامانه مهمانسرا ، نرم افزار مهمانسرا ، نرم افزار مدیریت هتل رایگان ، نرم افزار هتل داری ، سامانه مهمانسرا ، درخواست مهمانسرا ، نمونه نامه درخواست مهمانسرا

فرم های مربوط به سامانه مهمانسرا

سامانه مهمانسرا ،نرم افزار مهمانسرا ، نرم افزار مدیریت هتل رایگان ، نرم افزار هتل داری ، سامانه مهمانسرا ، درخواست مهمانسرا ، نمونه نامه درخواست مهمانسرا
سامانه مهمانسرا ،نرم افزار مهمانسرا ، نرم افزار مدیریت هتل رایگان ، نرم افزار هتل داری ، سامانه مهمانسرا ، درخواست مهمانسرا ، نمونه نامه درخواست مهمانسرا
سامانه مهمانسرا ،نرم افزار مهمانسرا ، نرم افزار مدیریت هتل رایگان ، نرم افزار هتل داری ، سامانه مهمانسرا ، درخواست مهمانسرا ، نمونه نامه درخواست مهمانسرا
سامانه مهمانسرا ،نرم افزار مهمانسرا ، نرم افزار مدیریت هتل رایگان ، نرم افزار هتل داری ، سامانه مهمانسرا ، درخواست مهمانسرا ، نمونه نامه درخواست مهمانسرا
سامانه مهمانسرا ،نرم افزار مهمانسرا ، نرم افزار مدیریت هتل رایگان ، نرم افزار هتل داری ، سامانه مهمانسرا ، درخواست مهمانسرا ، نمونه نامه درخواست مهمانسرا
سامانه مهمانسرا ،نرم افزار مهمانسرا ، نرم افزار مدیریت هتل رایگان ، نرم افزار هتل داری ، سامانه مهمانسرا ، درخواست مهمانسرا ، نمونه نامه درخواست مهمانسرا
سامانه مهمانسرا ،نرم افزار مهمانسرا ، نرم افزار مدیریت هتل رایگان ، نرم افزار هتل داری ، سامانه مهمانسرا ، درخواست مهمانسرا ، نمونه نامه درخواست مهمانسرا