//

امکانات و مزایای نرم افزار نقلیه:

 • هر خودرو در سازمان دارای یک شناسنامه منحصر به فرد بوده و به مراتب نیاز می توان با استفاده از این شناسنامه به هر یک از مراحل مورد نیاز دسترسی پیدا کرده و اقدام مورد نظر برای خودرو را انجام داد.
 • کنترل تعداد دفعات درخواست هر یک از موارد
 • امکان ثبت و ضمیمه نمودن انواع فایل های مربوط به فرم های مربوط به خودروی مورد نظر (اسکن فایل، فایل صوتی و تصویری و …)
 • کنترل ترتیب انجام اقدامات لازم توسط افراد دخیل در گردش و رعایت امنیت دسترسی به فیلدهای مورد نیاز در هر مرحله به افراد مورد نظر
 • شروع و خاتمه اتوماتیک گردش کار بر اساس چارت سازمانی تعریف شده در سازمان
 • رعایت تقدم و تاخر در پر شدن فرم ها با توجه به مراحل هر یک
 • امکان مشاهده پیگیری افراد در گردش مدرک و جویا شدن از روند کار مورد نظر
 • ارسال پیغام به فرد مورد نظر جهت اعلام نتیجه عملیات و یا ادامه کار به تفکیک کارتابل هر فرد
 • جامع بودن و پیوستگی طرح در سطح ستاد و تمامی شهرهای استان
 • شروع و خاتمه اتوماتیک گردش کار بر اساس چارت سازمانی تعریف شده در سازمان
 • بروز رسانی فیلدها در هر یک از فرم های مورد نیاز از شناسنامه خودرو و جلوگیری از افزونگی داده
 • ایجاد فرم و گردشی هوشمند با حداقل تعداد کلیک
 • بایگانی اتوماتیک مدارک در مراحل مورد نیاز
 • تعیین مجوزهای سطح دسترسی افراد و گروه های مختلف کاربری به قسمت های مختلف فرم های موجود و امکان مشاهده ی متفاوت از فرم ها برای افراد سازمان
 • امکان تعریف اعضا و سمت های جدید و یا تفویض سمت به فردی دیگر در زمان تغییر سمت افراد سازمانی بدون نیاز به تغییر در ساختار سیستم
 • انجام محاسبات اتوماتیک در فرم های مورد نیاز

گردش کار سامانه پرونده های حقوقی:

نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه

فرم های مربوط به سامانه پرونده های حقوقی:

نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه
نرم افزار تقلیه ، سیستم نقلیه ، مدیریت ماشین آلات ، نرم افزار مدیریت نقلیه ، نرم افزار جامع مدیریت نقلیه

 موتور مولد خدمات الکترونیک

خدمات دولت الکترونیک عمومی