//

با توجه به اینکه در سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذ بازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

دراین سیستم فرمهایی همچون:

 1. مشخصات کلیه پرسنل شهرداری
 2. مشخصات بازنشستگان
 3. بازنشستگان کارگری
 4. قراردادهای موقت شهرداری

وجود دارد که میتوان گزارشات خوب و دقیقی از پرسنل و بازنشستگان بدست آورد.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه پرسنلی :

 • فرم مشخصات پرسنل شهرداری
 • فرم اطلاعات احکام
 • فرم مشخصات بازنشستگان کارمندی
 • فرم مشخصات بازنشستگان کارگری
 • مشخصات قراردادهای موقت شهرداری
 • گزارش پرسنل به تفکیک نوع استخدام و سال
 • گزارش کارکنان شورای شهر

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان گزارش گیری از تعداد پرسنل به تفکیک نوع استخدام و سال، مدرک تحصیلی، سال ورود
 • گزارش از لیست کارکنان شورای شهر، لیست بانوان شاغل
 • گزارش پرسنلی بر مبنای تاریخ ورود به شهرداری، نام و نام خانوادگی، محل خدمت، موقعیت فعلی پرسنل، نوع استخدام
 • گزارش گیری از مشخصات بازنشستگان شهرداری(کارمندی و کارگری)

فرم های مربوط به سامانه پرسنلی

سامانه پرسنلی ، نرم افزار پرسنلی ، نرم افزار مدیریت پرسنل ، دانلود نرم افزار ثبت اطلاعات کارمندان ، سیستم پرسنلی
سامانه پرسنلی ، نرم افزار پرسنلی ، نرم افزار مدیریت پرسنل ، دانلود نرم افزار ثبت اطلاعات کارمندان ، سیستم پرسنلی
سامانه پرسنلی ، نرم افزار پرسنلی ، نرم افزار مدیریت پرسنل ، دانلود نرم افزار ثبت اطلاعات کارمندان ، سیستم پرسنلی
سامانه پرسنلی ، نرم افزار پرسنلی ، نرم افزار مدیریت پرسنل ، دانلود نرم افزار ثبت اطلاعات کارمندان ، سیستم پرسنلی
سامانه پرسنلی ، نرم افزار پرسنلی ، نرم افزار مدیریت پرسنل ، دانلود نرم افزار ثبت اطلاعات کارمندان ، سیستم پرسنلی