باتوجه به اینکه در سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

دراین سیستم فرمهایی همچون :

 1. مشخصات کلیه پرسنل شهرداری
 2. مشخصات بازنشستگان
 3. بازنشستگان کارگری
 4. قراردادهای موقت شهرداری

وجود دارد که میتوان گزارشات خوب و دقیقی از پرسنل و بازنشستگان بدست آورد.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه پرسنلی :

 • فرم مشخصات پرسنل شهرداری
 • فرم اطلاعات احکام
 • فرم مشخصات بازنشستگان کارمندی
 • فرم مشخصات بازنشستگان کارگری
 • مشخصات قراردادهای موقت شهرداری
 • گزارش پرسنل به تفکیک نوع استخدام و سال
 • گزارش کارکنان شورای شهر

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان گزارش گیری از تعداد پرسنل به تفکیک نوع استخدام و سال، مدرک تحصیلی، سال ورود
 • گزارش از لیست کارکنان شورای شهر، لیست بانوان شاغل
 • گزارش پرسنلی بر مبنای تاریخ ورود به شهرداری، نام و نام خانوادگی، محل خدمت، موقعیت فعلی پرسنل، نوع استخدام
 • گزارش گیری از مشخصات بازنشستگان شهرداری(کارمندی و کارگری)

فرم های مربوط به سامانه پرسنلی

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS