//

سامانه چرای دم

درحال حاضر صدور پروانه چرای دام بصورت دستی انجام می شود. سیستم درخواست پروانه چرا دام این فرایند را از مرحله آغازین (طرح درخواست) تا مرحله پایانی (دریافت پروانه انجام شده) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.


​فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه چرای دام :

 • فرم تخلف
 • درخواست پروانه چرای دام(لایه شهروند)
 • فرم پایه عمومی گلستان

امکانات و مزایای سیستم:

 • عدم نیاز به مراجعه حضوری از فاصله های دور مخصوصا در مورد دامداران
 • امکان تعیین مبلغ دریافتی توسط کارشناس مراتع
 • امکان دریافت حق عضویت تعاونی بصورت اتوماتیک
 • اطلاع مبلغ مرتع به دامدار از طریق پیامک
 • صدور پروانه دامداری بصورت اتوماتیک
 • ارتباط پروانه صادر شده با بانک مراتع
 • امکان ثبت تخلفات مرتع دار در سیتم صدور مجوز چرای دام
 • امکان تعیین درخواست صدور،تمدید،انتقال توسط شهروند
 • امکان مشاهده و پیگیری وضعیت درخواست داده شده از طریق پرتال و پیشخوان دولت

گردش کار سامانه چرای دام

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه چرای دام

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS