سامانه تاییدیه کد پستی (پست)

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

در این خدمت فرایند درخواست دریافت تاییدیه کدپستی به صورت الکترونیک انجام شده و شهروند با مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب مراجعه می نماید. در صورتیکه کدپستی خود را داشته باشد پس از جستجو در سیستم کدگذاری اداره کل پست استان گلستان تاییدیه کدپستی صادر شده و در اختیار شهروند قرار می گیرد.

اما در صورتیکه کد پستی در سیستم کدپستی اداره کل پست استان گلستان موجود نباشد، درخواست تاییدیه تکمیل شده و به سازمان ارسال می شود و فرایند آن به صورت الکترونیکی طی شده تا در نهایت کدپستی برای شهروند صادر گردد. 
 
 • فرم، فرآیندو گزارش های سامانه تاییدیه کد پستی:

  • فرم درخواست تاییدیه کد پستی (شهروند)
  • فرم درخواست تاییدیه کد پستی (سازمان)
  • فرم گواهی کدپستی
  • فرم کارشناس واحد کدگذاری
  • فرم پیگیری
  • فرم پایه عمومی گلستان
  • گزارش پیگیری درخواست (لایه شهروند)
  • گزارش فرم گواهی کدپستی (لایه شهروند)
امکانات و مزایای سیستم:
 • عدم نیاز به مراجعه حضوری شهروندان
 • صرفه جویی در وقت
 • امکان دریافت سریع تاییدیه کد پستی
 • پرداخت الکترونیکی هزینه صدور تأییدیه
 • جلوگیری از صدور غیر مجاز تاییدیه های کدپستی

 

گردش کارسامانه تاییدیه کد پستی

گردش کارسامانه تاییدیه کد پستی

فرم های مربوط به سامانه تاییدیه کد پستی

فرم های مربوط به سامانه تاییدیه کد پستی

 

فرم های مربوط به سامانه تاییدیه کد پستی

فرم های مربوط به سامانه تاییدیه کد پستی

 

فرم های مربوط به سامانه تاییدیه کد پستی

فرم های مربوط به سامانه تاییدیه کد پستی

فرم های مربوط به سامانه تاییدیه کد پستی

Template Design:Dima Group