سامانه انشعاب آب (آبفا روستایی)

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

در حال حاضر در صورتی که شهروندان خواهان انشعاب آب از اداره آب و فاضلاب باشند باید دشواری هایی همچون : مراجعه حضوری برای طرح درخواست ، پیگیری وضعیت درخواست ، و ... بپذیرند. این موارد زمانی تشدید خواهد شد که مراجعه کننده فردی از مناطق روستایی و دور افتاده استان باشد.

سیستم درخواست انشعاب آب این فرایند را از مرحله آغازین (طرح درخواست) تا مرحله میانی (دریافت فرم تایید شده درخواست برای امضاء) به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام خواهد داد.


 
 
 • فرم، فرآیندو گزارش های سامانه انشعاب آب:

  • فرم درخواست اشعاب
  • دستور وصل انشعاب
  • فرم پایه عمومی گلستان
  • فرم درخواست انشعاب شهروند
  • فرم درخواست انشعاب سازمان
امکانات و مزایای سیستم:
 • امکان پرداخت الکترونیک هزینه برقراری انشعاب
 • امکان گزارش گیری از انشعابات واگذار شده به تفکیک شهرهای استان، بازه های زمانی
 • امکان گزارش گیری در خصوص حجم درخواست اعلام شده به تفکیک شهرهای استان
 • امکان تعریف پیمانکارن متعدد در زمینه نصب و برقراری انشعاب
 • ایجاد همکاری و ارائه درخواست

 

گردش کار سامانه انشعاب آب

فرم های مربوط به سامانه تخلف شکار

Template Design:Dima Group