سامانه مدیریت کنترل پروژه (شهرداری گرگان)

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

روال کلی این خدمت به این صورت می باشد که درخواستی که که تایید شده و امکان تبدیل شدن به پروژه را دارد از طریق مسئول دفتر برا معاونت فنی ارسال میگردد .معاونت فنی با بررسی آن نظر قطعی خود را اعمال میکند و اگر درخواست تایید گردد تبدیل به فرم مدیریت درخواست میشود و در کارتابل معاونت فنی قرار میگیرد .

معاونت فنی با توجه به پروژه دستورات لازم جهت بازدید ، تقشه برداری ، طراحی و برآورد مالی آنرا میدهد و در نهایت تمامی این آیتم ها در فرم مدیریت درخواست مینشیند و برآورد حجمی و زمانی و ریالی آن حاصل میشود .و بعد از تایید نهایی این پروژه به مناقصه گذاشته میشود. بعد از آنکه پیمانکار مشخص گردید ،راهبر پروژه برای پیمانکار یک حساب فرزین ثبت میکند و قرارداد آن را در فرم قرارداد وارد میکند تا از آن پس پیمانکار بتواند گزارشات خود را بصورت روزانه وارد سامانه کند و تمامی ریزمتره های وارد شده در قالب گزارش روزانه برای ناظر مقیم ارسال میگردد و ناظر مقیم بعد از بررسی آن در بازه های زمانی مشخص مقادیر کلی آن را برای ناظر عالیه در قالب صورت وضعیت ارسال میکند .

 
 
 • فرم ،فرآيند و گزارش هاي سامانه مدیریت کنترل پروژه :

  • مدیریت درخواست(فرآیند درخواست)
  • گزارش روزانه(سرویسبروزرسانی ریزمتره در گزارش روزانه)
  • صورتجلسه(فرآیند همراه با سرویس صورتجلسه)
  • نقشه برداری(فرآیند نقشه برداری)
  • مجموع ریز متره (سرویس افزودن 15 روزه ریز متره)
  • طراحی(فرآیند طراحی)
  • برآورد ریالی (فرآیند برآورد ریالی)
  • فرم مدیریت درخواست
  • گزارش اطلاعات بانك پيمانكاران شهرداري
  • گزارش پروژه ها به تفكيك ناظرين عاليه
  • گزارش پروژه به تفكيك منطقه
  • گزارش پروژه به شرط شماره قرارداد
  • گزارش وضعيت تمديدهاي قرارداد
امکانات و مزاياي سيستم:
 • ثبت صورتجلسه بصورت اتوماتیک از کارکرد پیمانکار
 • امکان مشاهده پیمانکار از صورت وضعیت در حال رسیدگی توسط ناظرین
 • امکان ایجاد قالب چاپی از صورت وضعیت و صورتجلسه
 • امکان هشدار به پیمانکار جهت کنترل مقادیر گزارش وارد شده
 • بررسی اتوماتیک زمانی پروژه
 • امکان پیگیری تمدید زمانی و ریالی پروژه
 • تولید صورت وضعیت بصورت اتوماتیک
 • تعریف پیمان ها و پروژه ها بصورت تک عاملی ،دو،سه عاملی و بیشتر
 • امکان تعریف ساختار درختی در حوزه های دسترسی جهت کنترل سلسله مراتبی

گردش کار سامانه مدیریت کنترل پروژه

گردش کار سامانه مدیریت کنترل پروژه

فرم هاي مربوط به سامانه مدیریت کنترل پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group