//

سامانه پنجره واحد

جذب سرمایه گذار و انجام مراحل مورد نیاز جهت ثبت و اجرای یک طرح پنجره ی واحد نام دارد که در حال حاضر روند مطرح کردن طرح از جانب سرمایه گذار و پیگیری از دستگاه های مختلف جهت گرفتن استعلام و صدور مجوز با دشواری ها و صرف زمان بسیار زیادی رو به رو است. با الکترونیکی شدن مراحل انجام کار می توان روند کار را تسریع بخشید.


فرم، فرآیندو گزارش های سامانه پنجره واحد:

 • فرم سرمایه گذاری (فرم سرمایه گذاری (سازمان)
 • فرم سابقه سرمایه گذاری
 • فرم جلسه
 • فرم پاسخ نمایندگان دستگاه ها
 • صورتجلسه
 • نمایندگان دستگاه ها
 • فرمموافقت اولیه سرمایه گذاری
 • فرم اصلاحیه سرمایه گذار
 • فرم پیگیری
 • گزارس فرم پاسخ نمایندگان

امکانات و مزایای سیستم:

 • امکان دسترسی و اطلاع از اطلاعات اولیه ی طرح یک سرمایه گذار در هر اداره ای از استان
 • امکان پیگیری و اصلاح اطلاعات مورد نظر به صورت الکترونیکی
 • امکان داشتن قالب چاپ از فرم ها در هر مرحله
 • امکان ارتباط الکترونیکی با دستگاه های همکار جهت برقراری جلسه در مرکز خدمات
 • تسریع بخشیدن ارتباط با دستگاه های صادر کننده مجوز
 • جلوگیری از رفت و آمد مکرر سرمایه گذار به یک اداره یا سازمان جهت پیگیری مجوز و استعلام

گردش کار سامانه پنجره واحد

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

فرم های مربوط به سامانه پنجره واحد

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS