//
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

شیروان نورمحمدی فر

نائب رئیس هیئت مدیر و مدیر تولید
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

محمدرضا قابلی

مدیر استقرار و پشتیبانی
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

محمود شاهزیدی

رئیس هیئت مدیر و مدیر توسعه سامانه های مالی و منابع انسانی
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

محسن جمالی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS

محمد صادقی

مدیر منطقه یک