نرم افزار اتوماسیون اداری

یکپارچه ساز آی کن

نرم افزار مالی و منابع انسانی

نرم افزار BPMS

دولت و شهروند الکترونیک

مطفا

سامانه مرکز ارتباط پیوند (سپنتا)