سامانه حضور و غیاب

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن


تقاضای تسهیلات از سوی کارمندان به صورت کاغذی ، زمان زیادی از کارکنان و به خصوص مدیران و افراد ذیربط سازمان را به خود اختصاص می دهد. مراجعه حضوری کارمند به مدیر و پیگیری درخواست و ... باعث ایجاد مشکلات فراوانی هستند.لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل یک تقاضا ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

 

 • فرم، فرآیندو گزارش های سامانه حضور غیاب :

  • • فرم ماموریت روزانه
  • • فرم ماموریت ساعتی
  • • فرم مرخصی روزانه
  • • فرم مرخصی ساعتی
  • • فرم پایه عمومی گلستان
 
امکانات و مزایای سیستم:
 • • فرم مرخصي ساعتي همراه با گردش سازماني
 • • فرم مرخصي روزانه همراه با گردش سازماني
 • • فرم ماموريت ساعتي همراه با گردش سازماني
 • • فرم ماموريت روزانه همراه گردش سازماني
 • • فرم دورکاري همراه با گردش سازماني
 • • مديريت روزهاي باقي مانده مرخصي سال جاري
 • • مديريت روزهاي باقي مانده مرخصي سنوات خدمت
 • • تعريف نامحدود شيفت کاري
 • • تعريف روزهاي تعطيل شيفت کاري
 • • تعريف تاخيرات و تعجيلات مجاز ساليانه
 • • قابليت ارتباط با دستگاه ساعت زني
 • • امکان گزارش هاي روزانه، ماهانه، سالانه
 • • امکان ارتباط با سيستم نقليه سازمان ها
 • • قابليت گرفتن خدمت توسط پيامک
 • • قابليت گرفتن خدمت از منزل

 

گردش کارسامانه سامانه حضور غیاب:

گردش کارسامانه سامانه حضور غیاب

 

فرم های مربوط به سامانه سامانه حضور غیاب:

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group