//

راهکارها و زیر سیستم ها

مکمل بودن و همگرایی بالای بین محصولات گروه مهندسی آی کن و دیگر نرم افزار های سازمانی با مرکز ارتباط سپنتا منجر به ایجاد راهکارها و سناریوهای متنوع و مفیدی شده که برای مدیران سیستم کاملا ملموس و مورد نیاز است .

برخی از راهکار ها و سناریوی های پر استفاده عبارتند از:

 • پیگیری اسناد وارده به دبیرخانه (از طریق تلفن و پیامک) و ارسال خودکار پیامک کد رهگیری
 • ارسال پیامک مشخصات نامه اداری فوریت دار به دریافت کنندگان آن
 • اطلاع رسانی وضعیت کارتابل اتوماسیون (از طریق تلفن و پیامک)
 • اطلاع رسانی سیستم مدیریت جلسات از طریق بستر پیامک
 • ارسال هوشمند پیامک به کاربران در فرآیندهای موتور گردش کار اتوماسیون اداری 
 • درخواست، ثبت و پیگیری فرم مرخصی، فرم ماموریت یا فرم های مشابه (از طریق تلفن و پیامک)
 • تایید یا رد فرم مرخصی، ماموریت (یا فرم های مشابه) توسط مدیران (از طریق پیامک)
 • صندوق صوتی در کارتابل افراد (از طریق تلفن گویا)
 • سناریوهای مرتبط با فرمهای اتوماسیون اداری بارگزاری شده از طریق ماژول FUS 
 • سناریو مرتبط با سیستم های منابع انسانی و اداری ( ارسال فیش حقوقی ماهیانه و یا سایر مزایای پرداختی به کارکنان )
 • سناریو مرتبط با سیستم های کارگزینی (اعلام و یا ارسال صدور احکام جدید کارگزینی افراد )
 • سناریو مرتبط با سیستم تردد سازمان (اعلام مانده مرخصی، اعلام آغاز دوره ثبت اضافه کار به مدیران و ارسال پیامهای پیگیری در صورت عدم ثبت به موقع، سناریو اعلام تعجیل، تاخیر یا غیبت به کارکنان)
 • سناریو مرتبط با سیستم های انبار و اموال (درخواست کالاهای انبار دفتر توسط مدیر مربوطه )
 • صندوق صوتی و صدای مشتری
 • ارسال فکس هوشمند
 • زیر سیستم های سازمان ها دولتی و نیمه دولتی