//

سامانه آرامستان

در این سامانه فرم درخواست دفن فرم اصلی بوده و دو زیر فرم هزینه ها و مشخصات پزشکی دارد که در آنها ورود اطلاعات انجام می شود. امکان گزارش گیری از تمامی مبالغ دریافتی آرامستان در بازه های زمانی متفاوت و همچنین امکان گزارش کلی از عملکرد این واحد را دارد.

با توجه به لینکی که در پورتال شهرداری قرار داده شده است این امکان برای شهروندان فراهم شده تا با وارد کردن شماره ملی بتوانند اطلاعات کلی از متوفی مربوطه را بدست بیاورند.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه آرامستان :

  • هزینه ها
  • درخواست دفن
  • مشخصات پزشکی
  • تحویل مدرک

امکانات و مزایای سیستم:

  • امکان گزارش گیری از مبالغ دریافتی آرامستان
  • امکان گزارش گیری از تعداد میت ها
  • امکان گزارش گیری معاونت سلامت
  • گزارش جامع از عملکرد آرامستان

فرم های مربوط به سامانه آرامستان

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS