//

سامانه ترمینال

در این سامانه فرمهایی همچون فرم قرارداد و فرم قبض خروج طراحی شده که در فرم قرارداد اطلاعات کلیه تعاونی ها وارد سیستم میشود وباتوجه به تعاونی هایی که دارای قرارداد هستند تمامی قبوض خروجی از این تعاونی ها در فرم قبض خروج وارد میشود براحتی میتوان ریز گزارشات مربوط به عملکرد واحد پایانه مسافربری و مبالغ دریافتی از تعاونی ها و … را بدست آورد .

و باتوجه به مشکلات موجود در سیستم دستی و گردش کاغذی این فرآیند به این نتیجه رسیدیم تا با ارائه ی سیستمی هوشمند و الکترونیک از این فرآیند گامی نو در جهت اعتلای خدمات برون سازمانی در بستر سازمانی الکترونیک برداریم. هوشمند نمودن فرآیند کاهش بکارگیری نیروی انسانی، صرفه جویی در زمان و هزینه، ارتقاء دقت و سرعت، گسترش سیستم و در ارتباط بودن آن با دیگر سیستم ها را به دنبال خواهد داشت و با توجه به قابلیت های بیشمار در سازمان الکترونیک می توان نیازهای مورد نیاز را برآورده نمود.


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه ترمینال :

  • فرم قرارداد
  • فرم قبض خروج

امکانات و مزایای سیستم:

  • امکان گزارش گیری از تعداد خروجی های تعاونی ها
  • گزارش گیری از مبالغ دریافتی تعاونی ها
  • گزارش از عملکرد واحد پایانه مسافربری ها
  • جلوگیری از افزونگی اطلاعات در سازمان

گردش کار سامانه ترمینال

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS