//

سامانه شناسنامه پارکها 

در اکثر سیستم های اداری ثبت و نگهداری اطلاعات به صورت کاغذی باعث ایجاد مشکلات فراوانی می گردد. لذا استفاده از یک سیستم نرم افزاری به صورت کاملا کاربردی جهت تمامی مراحل ، می تواند نقش ارزنده ای در کاهش کاغذبازی ها و مراجعات حضوری داشته باشد.

در این سیستم فرم های شناسنامه سرویسهای بهداشتی، شناسنامه سازمان پارکها و فضای سبز، بازدید که در آنها ورود اطلاعات انجام می شود .


  فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه شناسنامه پارکها :
  • فرم شناسنامه سرویسهای بهداشتی
  • فرم شناسنامه سازمان پارکها و فضای سبز
  • فرم بازدید
امکانات و مزایای سیستم:
  • امکان گزارش گیری از امکانات و تاسیسات پارکها به تفکیک نواحی
  • امکان گزارش از تعداد کل بوستان ها به تفکیک سال ساخت، نواحی، نوع پارک
  • امکان گزارش گیری از تعداد کل چشمه های زنانه، مردانه و فرنگی به تفکیک ناحیه
  • امکان گزارش گیری از تعداد کل بوستان ها به تفکیک سال ساخت
  • امکان گزارش گیری از فضای سبز به تفکیک نواحی و نوع بوستان
  • گزارش گیری از مساحت و تعداد بوستان ها و فضای سبز به تفکیک نواحی و نوع پارک

فرم های مربوط به سامانه شناسنامه پارکها

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS