//

سامانه مدیریت کنترل پروژه

روال کلی این خدمت به این صورت می باشد که درخواستی که که تایید شده و امکان تبدیل شدن به پروژه را دارد از طریق مسئول دفتر برا معاونت فنی ارسال میشود .معاونت فنی با بررسی آن نظر قطعی خود را اعمال میکند و اگر درخواست تایید گردد تبدیل به فرم مدیریت درخواست میشود و در کارتابل معاونت فنی قرار میگیرد .

معاونت فنی با توجه به پروژه دستورات لازم جهت بازدید، تقشه برداری، طراحی و برآورد مالی آنرا میدهد و در نهایت تمامی این آیتم ها در فرم مدیریت درخواست مینشیند و برآورد حجمی و زمانی و ریالی آن حاصل میشود. و بعد از تایید نهایی این پروژه به مناقصه گذاشته میشود. بعد از آنکه پیمانکار مشخص گردید، راهبر پروژه برای پیمانکار یک حساب فرزین ثبت میکند و قرارداد آن را در فرم قرارداد وارد میکند تا از آن پس پیمانکار بتواند گزارشات خود را بصورت روزانه وارد سامانه کند و تمامی ریزمتره های وارد شده در قالب گزارش روزانه برای ناظر مقیم ارسال میگردد و ناظر مقیم بعد از بررسی آن در بازه های زمانی مشخص مقادیر کلی آن را برای ناظر عالیه در قالب صورت وضعیت ارسال میکند .


فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه مدیریت کنترل پروژه :

 • مدیریت درخواست(فرآیند درخواست)
 • گزارش روزانه(سرویسبروزرسانی ریزمتره در گزارش روزانه)
 • صورتجلسه(فرآیند همراه با سرویس صورتجلسه)
 • نقشه برداری(فرآیند نقشه برداری)
 • مجموع ریز متره (سرویس افزودن ۱۵ روزه ریز متره)
 • طراحی(فرآیند طراحی)
 • برآورد ریالی (فرآیند برآورد ریالی)
 • فرم مدیریت درخواست
 • گزارش اطلاعات بانک پیمانکاران شهرداری
 • گزارش پروژه ها به تفکیک ناظرین عالیه
 • گزارش پروژه به تفکیک منطقه
 • گزارش پروژه به شرط شماره قرارداد
 • گزارش وضعیت تمدیدهای قرارداد

امکانات و مزایای سیستم:

 • ثبت صورتجلسه بصورت اتوماتیک از کارکرد پیمانکار
 • امکان مشاهده پیمانکار از صورت وضعیت در حال رسیدگی توسط ناظرین
 • امکان ایجاد قالب چاپی از صورت وضعیت و صورتجلسه
 • امکان هشدار به پیمانکار جهت کنترل مقادیر گزارش وارد شده
 • بررسی اتوماتیک زمانی پروژه
 • امکان پیگیری تمدید زمانی و ریالی پروژه
 • تولید صورت وضعیت بصورت اتوماتیک
 • تعریف پیمان ها و پروژه ها بصورت تک عاملی ،دو،سه عاملی و بیشتر
 • امکان تعریف ساختار درختی در حوزه های دسترسی جهت کنترل سلسله مراتبی

گردش کار سامانه مدیریت کنترل پروژه

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
فرم های مربوط به سامانه مدیریت کنترل پروژه
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS