//

سامانه هیات امنا 

با افزایش روز افزون حجم داده های آماری و اقلام آماری و با توجه به عدم وجود ساز و کار منطقی و حساب شده برای جمع آوری این اطلاعات خدمت IDMS می تواند راهکاری برای یکپارچه سازی این اطلاعات باشد. از طرفی نحوه ارتباط با سایر معاونت ها و دریافت اطلاعات در قالب یکسان بهانه ای برای طراحی سیستم IDMS شد.

این سیستم در نهایت با امکان گزارش گیری های پیشرفته روی اقلام داده ایی به تکامل می رسد. در این خدمت ابتدا کارشناسان آمار هر معاونت در پایان سال فرم های مربوط به معاونت خود را تکمیل نموده و فرآیند آن را آغاز می نمایند.پس از آن فرم به رئیس امور اداری معاونت فوق می رسد که با تایید این شخص فرم برای معاون ارسال می گردد .در نهایت با امضای معاون سندیت فرم ها تایید می گردد.در فاز دوم هر معاونت می تواند گزارش های مختص را مشاهده نماید و به نتایج مطلوب می رسد.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه هیئت امناء :
 • فرم معاونت درمان
 • فرم معاونت غذا و دارو
 • فرم معاونت تحقیقات
 • فرم معاونت توسعه
 • فرم معاونت آموزش
 • فرم معاونت بهداشت
 • فرم معاونت دانشجویی
 • گزارش معاونت درمان
 • گزارش معاونت غذا و دارو
 • گزارش معاونت تحقیقات
 • گزارش معاونت توسعه
 • گزارش معاونت آموزش
 • گزارش معاونت بهداشت
 • گزارش معاونت دانشجویی
امکانات و مزایای سیستم:
 • امکان ثبت اطلاعات اقلام توسط کارشناس هر معاونت
 • امکان بایگانی فرآیندها و فرم ها بصورت اتوماتیک
 • دارایی قابلیت گزارش گیری توسط خود معاونت
 • امکان ایجاد گزارش های نموداری توسط راهبر سیستم
 • توسعه و گسترش سیستم توسط سازمان
 • امکان تعیین سطح دسترسی به اقلام و شاخص ها
 • امکان تعریف گزارشات پیشرفته روی اقلام

گردش کار سامانه هیئت امناء

گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS