//

سامانه ۱۳۷ 

سامانه ۱۳۷ در حقیقت درگاه ارتباطی بین شهروندان و شهرداری است که از این طریق مردم می توانند هر موضوعی را که جز ماموریت های شهرداری است از شهرداری مطالبه کنند. هدف از راه اندازی این سامانه الکترونیکی هوشمند، ارتقا کیفیت زندگی شهروندان می باشد.

ماموریت اصلی این سامانه، دریافت پیام ها ،درخواست ها ،نیازمندی ها و نقطه نظرات شهروندان و پیگیری و اجرای آنان تا براورده ساختن رضایتمندی شهروندان است.


 فرم ،فرآیند و گزارش های سامانه ۱۳۷ :
 • فرم ۱۳۷ (سازمان)
 • فرم ۱۳۷ (شهروند)
 • فرم پایه عمومی گلستان
 • فرم پیگیری
امکانات و مزایای سیستم:
 • ارائه و پیگیری درخواست بدون مراجعه حضوری به شهرداری
 • کاهش ترددهای درون شهری
 • ارتباطی آسان یکسان و شبانه روزی با شهرداری
 • صرفه جویی در وقت و هزینه
 • افزایش سطح آگاهی عمومی در رابطه با وظایف شهرداری
 • افزایش مشارکت شهروندان در جهت توسعه کیفی شهر
 • ایجاد پل ارتباطی الکترونیک و هوشمند میان شهروندان با مجموعه ی شهرداری
 • مکانیزه کردن نظام پاسخگویی به شهروندان نسبت به معضلات و نیازمندی های اعلام شده به شهرداری
 • هدفمند کردن ماموریت های شهرداری و جلوگیری از اتلاف وقت ، هزینه و نیروی انسانی و تجهزات شهری
 • تشخیص اولویتهای شهری از نگاه شهروندان و برنامه ریزی بر مبنای آنها
فرم های مربوط به سامانه ۱۳۷
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMSگروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS
گروه مهندسی آی کن،اتوماسیون اداری،حسابداری تعهدی،BPMS