//
گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS
سامانه مدیریت کنترل پروژه
روال کلی این خدمت به این صورت می باشد که درخواستی که که تایید شده و امکان تبدیل شدن به پروژه
را دارد از طریق مسئول دفتر برا معاونت فنی ارسال میشود. معاونت فنی با بررسی آن نظر قطعی خود
را اعمال میکند و اگر درخواست تایید گردد تبدیل به فرم مدیریت درخواست میشود و در کارتابل
معاونت فنی قرار میگیرد.
ادامه...