دریافت و پرداخت

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

این سامانه، مدیران مالی را در كنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و داشتن گزارش جامع از كلیه اوراق دریافتنی و پرداختنی شامل چك، ضمانت‌نامه بانكی، چك ضمانت، سفته و غیره یاری می‌نماید.

 

 

 

Template Design:Dima Group