//

همایش مدیریت فرآیندهای کسب و کار

زمان : شنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰
مکان : البرز – سالن میلاد
آدرس : جهانشهر – بلوار ماهان
روبه روی درب استانداری –  سالن میلاد

زمان : دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۶
مکان : تهران – سالن گنجینه
آدرس : خیابان حقانی روبروی کتابخانه ملی
جنب ورزشگاه شهید کشوری – سالن گنجینه