[vc_row][vc_column][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه مدیریت آبادی های کشور” banner_desc=”این سیستم به منظور پیگیری داده های مربوط به آمار و اطلاعات آبادی های کشور طراحی شده است.
هدف از این سیستم ایجاد یک روال هوشمند و الکترونیک برای ارتقای سطح کارایی و استفاده ی
آسان از آن ها برای کاربران سیستم می باشد. با هوشمند شدن این سیستم کاربران به آسانی
می توانند با وارد کردن اطلاعات مربوط به استان ، شهرستان و حوزه ی مورد نظر خود به اطلاعاتی مثل
اطلاعات پایه ی روستا، اطلاعات زیر ساختی و زیربنایی، اطلاعات خدمات عمومی، اطلاعات آموزشی
فرهنگی – مذهبی و اطلاعات جمعیتی دست یابند، مشاهده کنند و در صورت نیاز ویرایش کنند.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1||” info_alignment=”ib3-info-right” banner_image=”id^2881|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/ir3193-3.jpg|caption^null|alt^گروه مهندسی آی کن- اتوماسیون اداری- BPMS- حسابداری|title^ir3193-3|description^null” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”190″ button_color=”#ea8a1c” title_font_size=”desktop:14px;” desc_font_size=”desktop:12px;” button_font_style=”font-weight:bold;” button_font_size=”desktop:14px;”][/vc_column][/vc_row]