سیستم آموزش

سیستم آموزش به عنوان یک فعالیت کلیدی در رشد منابع انسانی سازمان به شمار می رود. این سیستم این امکان را می‌دهد تا تمام فرآیند آموزش در سازمان شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی، اجرای برنامه، ارزیابی دوره و در نهایت اثربخشی دوره به ‌خوبی اجرا شود.


برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم آموزش عبارتند از :

  • امکان تعریف دوره‌های آموزشی، پیش‌نیاز دوره‌ها ، سرفصل مطالب دوره‌ها
  • امکان تعریف دوره‌های پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی و نیازهای آموزشی آن‌ها بر اساس اهداف سازمانی
  • امکان تعریف دوره‌های مربوط به ارتقای شغلی پرسنل و دوره‌های مرتبط با سمت جاری
  • امکان زمانبندی دوره‌ها در تقویم آموزشی
  • حضور و غیاب دانشجو ، ثبت نمرات
  • امکان تعریف فرم ارزشیابی (استاد/ دوره)