سیستم آموزش

سیستم آموزش به عنوان یك فعالیت كلیدی در رشد منابع انسانی سازمان به شمار می رود. این سیستم این امكان را می‌دهد تا تمام فرآیند آموزش در سازمان شامل نیازسنجی آموزشی، برنامه ریزی، اجرای برنامه، ارزیابی دوره و در نهایت اثربخشی دوره به ‌خوبی اجرا شود.


برخی مشخصات و امكانات ويژه سيستم آموزش عبارتند از :

  • امكان تعریف دوره‌های آموزشی، پیش‌نیاز دوره‌ها ، سرفصل مطالب دوره‌ها
  • امكان تعریف دوره‌های پست‌های سازمانی رشته‌های شغلی و نیازهای آموزشی آن‌ها بر اساس اهداف سازمانی
  • امكان تعریف دوره‌های مربوط به ارتقای شغلی پرسنل و دوره‌های مرتبط با سمت جاری
  • امكان زمانبندی دوره‌ها در تقویم آموزشی
  • حضور و غیاب دانشجو ، ثبت نمرات
  • امكان تعریف فرم ارزشیابی (استاد/ دوره)