[vc_row][vc_column][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه فكس پيشرفته سپنتا” banner_desc=”طراحی نرم افزار کاربردی فکس سپنتا در کنار سخت افزاری توانمند، بالاترین بهره وری را برای مشتریان به ارمغان
خواهد آورد. این محصول قادر است در سازمانهای که از فکس بصورت گسترده استفاده می کنند جانشینی مطمئن
برای ابزارها و روشهای قدیمی مدیریت فکس باشد. ارتباط پایدار و بهینه فکس با سازمان الکترونیک یکی از بهترین
قابلیت های این نرم افزار می باشد.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA-%25D9%2581%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D9%25BE%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25AF%2F|title:%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInLeft” banner_image=”id^3056|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/fax.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^fax|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”300″ button_border_width=”3″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه تلفن گوياي پيشرفته سپنتا (IVR Designer)” banner_desc=”تلفن گویای پيشرفته سپنتا علاوه بر امکانات معمول، محیطی را در اختیار مدیران سیستم قرار می دهد که بتوانند
در عین سادگی، سناریوهای مد نظر خود را ایجاد و پیاده سازی نمایند. این بخش از نرم افزار بر خلاف نرم افزارهای
طراحی فرآیند (IVR Designer) رایج در بازار، کاملا به صورت ملی و با توجه به نیاز مشتریان تولید شده است.
قابلیت ارائه سرویس های پیشرفته به صورت مستقل و مرتبط با دیگر نرم افزار ها و بانک های سازمانی از ویژه گی های
منحصر به فرد این سیستم می باشد.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25AA%25D9%2584%25D9%2581%25D9%2586-%25DA%25AF%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2587%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25AF%2F|title:%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%20%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%20%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInLeft” banner_image=”id^3057|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/telefon.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^telefon|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”300″ button_border_width=”3″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه پيامك پيشرفته سپنتا” banner_desc=”در سالهای اخیر و با توجه به ارائه امکان ارسال و دریافت انبوه پیامک (SMS) بر روی بستر شبکه مخابرات، این فرصت در
اختیار شرکت های تولید نرم افزار قرار گرفت که با تولید وارائه نرم افزارهای تکمیلی، به همراه بسیاری از امکانات مدیریتی
متنوع بر روی این بستر بتوانند گامی در جهت خدمت دهی بیشتر به کاربران بردارند.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D9%2585%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2588-%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA-%25D9%25BE%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2585%25DA%25A9%2F|title:%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInLeft” banner_image=”id^3058|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/payamak.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^payamak|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”300″ button_border_width=”3″ title_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”سامانه تکریم ارباب رجوع سپنتا” banner_desc=”این سامانه با استفاده از درگاه هایی همچون پرتال سازمان، کیوسک، سامانه تلفن گویا و پیامک قادر خواهد بود به ارباب
رجوع خدمات رسانی نماید. در این سامانه، ارباب رجوع می تواند با تماس تلفنی، مراجعه به سایت یا پرتال سازمان،
ارسال پیامک های تعریف شده و ثبت فرم در کیوسک اقدام به ثبت درخواست نماید. نکته قابل توجه در این سیستم
وجود درگاههای مختلف برای سهولت انجام کار و نیز فرآیندهای هوشمند بعد از آن است که می تواند علاوه برای دریافت و
ثبت درخواست ارباب رجوع به خوبی نیز پاسخگو پیگیری های بعد او نیز باشد.” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25AA%25DA%25A9%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B9%2F|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInLeft” banner_image=”id^3059|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/Takrim.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^Takrim|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”300″ button_border_width=”3″ title_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”راهکارها و زیر سیستم ها” banner_desc=”مکمل بودن و همگرایی بالای بین محصولات گروه مهندسی آی کن و دیگر نرم افزارهای سازمانی با مرکز ارتباط منجر به
ایجاد راهکارها و سناریوهای متنوع و مفیدی شده که برای مدیران سیستم کاملا ملموس و مورد نیاز است .” button_text=”ادامه” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2587%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2588-%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585-%25D9%2587%25D8%25A7%2F|title:%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D9%87%D8%A7||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInLeft” banner_image=”id^3060|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/zirsystem.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^zirsystem|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”300″ button_border_width=”3″ title_color=”#000000″ title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][/vc_column][/vc_row]