[vc_row][vc_column][ultimate_info_banner banner_title=”نرم افزار حسابداری” banner_desc=”سیستم حسابداری به عنوان بخشی از سیستم‌های یکپارچه گروه مهندسی آی‌کن، امکان دریافت، دسته‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی را با دیگر
سیستم‌ها (مانند دارایی ثابت، انبار، فروش، دریافت و پرداخت) به صورت خودکار فراهم می‌آورد.” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3065|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/Mali.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^Mali|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#3cbf1e” title_color=”#1e73be” desc_color=”#6b6b6b” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نرم افزار منابع انساني” banner_desc=”گروه مهندسی آی‌کن با ارائه این ابزار قدرتمند، سازمان را قادر می‌سازد تا مدیریت منابع انسانی شامل مراحل جذب، توسعه، ایجاد انگیزش
و نگهداشت منابع انسانی را به شیوه کارآمدتر و مؤثرتری اجرا نماید…” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25b3%25d9%258a%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%258a-%25d8%25a2%25d9%258a-%25d9%2583%25d9%2586%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3067|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/Tashkilat.jpg|caption^null|alt^کارگزینی ، منابع انسانی ، سیستم کارگزینی ، نرم افزار کارگزینی ، صدور احکام ، نرم افزار آموزش ، رفاهی|title^manabe ensani|description^کارگزینی ، منابع انسانی ، سیستم کارگزینی ، نرم افزار کارگزینی ، صدور احکام ، نرم افزار آموزش ، رفاهی” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#3cbf1e” title_color=”#1e73be” desc_color=”#6b6b6b” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نرم افزار بودجه و اعتبارات” banner_desc=”سیستم بودجه و اعتبارات با گرد‌آوری، دسته بندی و آنالیز داده‌ها، علاوه بر آینده‌نگری در خصوص امور آتی، کارهای انجام شده و کارهای
پیش‌بینی شده را مقایسه نموده و میزان تحقق امور را مشخص می‌نماید…” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9%2F%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3069|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/daryaft.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^daryaft|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#3cbf1e” title_color=”#1e73be” desc_color=”#6b6b6b” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نرم افزار حقوق و دستمزد” banner_desc=”سیستم­های حقوق و دستمزد این شرکت نیز مانند تمامی سیستم­ های نرم افزاری آی کن مجهز به سیستم گزارش­ ساز پویا بوده که امکان تهیه
هر گزارش را برای شما مهیا می نماید…” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9%2Fsalary%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^7085|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/salary.jpg|caption^null|alt^ حقوق ، دستمزد ، حقوق و دستمزد ، نرم افزار حقوق و دستمزد ، سیستم حقوق و دستمزد ، نرم افزار حقوق ، سیستم حقوق|title^salary|description^ حقوق ، دستمزد ، حقوق و دستمزد ، نرم افزار حقوق و دستمزد ، سیستم حقوق و دستمزد ، نرم افزار حقوق ، سیستم حقوق” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#3cbf1e” title_color=”#1e73be” desc_color=”#6b6b6b” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نرم افزار اموال و دارایی های ثابت” banner_desc=”اطلاعات دقیق اموال و داراییهای ثابت، محاسبه استهلاک، مخارج سرمایه ای و مواردی از این قبیل برای هر شرکت یا سازمانی ارزشمند است.
همچنین امکان صورت برداری اموال، مغایرت گیری و رفع مغایرت های موجود نیز قطعا برای هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نرم افزار اموال آی کن با مکانیزه کردن کلیه موارد ذکر شده، ایجاد گزارشات لحظه ای از وضعیت داراییهای ثابت سازمان را میسر می سازد.” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9%2Fproperty-and-assets%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3071|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/amval.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^amval|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#3cbf1e” title_color=”#1e73be” desc_color=”#6b6b6b” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نرم افزار انبار” banner_desc=”نرم افزار انبار آی کن ک دارای طراحی ماژولار می باشد دارای قابلیت هایی از جمله تعریف روش قیمت گذاری جهت هر انبار،
تعریف قفسه بندی جهت هر انبار، تخصیص گردش ­های مختلف جهت هر انبار و … می باشد…” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9%2F%25d9%2586%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a2%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^6503|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/anbar2.jpg|caption^null|alt^ اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری, انبار, اموال|title^anbar2|description^ اتوماسیون اداری , حسابداری تعهدی , سیستم اتوماسیون اداری , حسابداری, انبار, اموال” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”170″ button_color=”#3cbf1e” title_color=”#1e73be” desc_color=”#6b6b6b” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نرم افزار قراردادها” banner_desc=”تعریف انواع قراردادها اعم از قراردادهای خرید، فروش، کارفرمایی، پیمانکاری، آموزشی، تعریف انواع ضمانت نامه ­ها، تعریف اطلاعات مربوط
طرف قراردادها به صورت پویا و قابل توسعه توسط کاربر سازمان به تعداد نامحدود اعم از نام حقیقی، حقوقی، شماره ثبت، تلفن، فکس، آدرس و …
از جمله ویژگی های سامانه قراردادهای آی کن می باشد…” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9%2F%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^7076|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/gharardad.jpg|caption^null|alt^قراردادها ، قرارداد ، نرم افزار قرارداد ، سیستم قرارداد ، سامانه قراردادها ، قرارداد مکانیزه ، قرارداد هوشمند|title^gharardad|description^قراردادها ، قرارداد ، نرم افزار قرارداد ، سیستم قرارداد ، سامانه قراردادها ، قرارداد مکانیزه ، قرارداد هوشمند” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#3cbf1e” title_color=”#1e73be” desc_color=”#6b6b6b” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][ultimate_info_banner banner_title=”نرم افزار بازرگانی و خرید” banner_desc=”این سیستم با ایجاد یكپارچگی در فرآیندهای تامین كالا، ارتباط موثر بین خریدار و فروشنده و … به مدیران این امكان را می دهد تا همواره در
كوتاهترین زمان، به مدیریت سیاست های سازمانی خود در امور یاد شده بپردازند.” button_text=”بیشتر بدانید” button_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2584%25d8%25ac%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%25da%25a9%2Fcommerce-and-shopping%2F|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA||” info_alignment=”ib3-info-right” info_effect=”fadeInRight” banner_image=”id^3068|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2017/04/tadarokat.jpg|caption^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|alt^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS|title^tadarokat|description^گروه مهندسی آی کن ، اتوماسیون اداری ، حسابداری تعهدی ، BPMS” ib3_alignment=”ultb3-img-center-left” ib3_effect=”ultb3-hover-3″ banner_img_height=”200″ button_color=”#3cbf1e” title_color=”#1e73be” desc_color=”#6b6b6b” title_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” desc_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” desc_font_size=”desktop:13px;” desc_line_height=”desktop:25px;” button_font_family=”font_family:BYekan|font_call:BYekan” button_font_size=”desktop:16px;” button_line_height=”desktop:20px;”][/vc_column][/vc_row]