نرم افزار حسابداری مالی

سیستم حسابداری به عنوان بخشی از سیستم‌های یكپارچه گروه مهندسی آی‌كن، امكان دریافت، دسته‌بندی و یكپارچه‌سازی اطلاعات مالی را با دیگر سیستم‌ها (مانند دارایی ثابت، انبار، فروش، دریافت و پرداخت)  به صورت خودكار فراهم می‌آورد.


برخی مشخصات و امكانات ويژه سيستم حسابداری مالی عبارتند از :

 • امكان اجرای همزمان چند سیستم حسابداری (نقدی، تعهدی، نیمه تعهدی)
 • امكان تعریف دوره‌های مختلف مالی به صورت نامحدود
 • امكان تعریف نحوه ثبت اسناد هر دوره به صورت تك سندی، روزانه و ماهیانه جهت بستن حساب‌ها
 • امكان ایجاد ساختار كدینگ در هر دوره مالی طبق تشخیص مدیر مالی (راهبر سیستم) با خصوصیات زیر:
 • امكان تعریف تعداد سطـوح كدینگ به طـور دلخواه
 • امكان تعریف عنوان هر سطح
 • امكان تعریف تعداد كاراكتر هر سطح به طور دلخواه
 • امكان تعریف كـدینگ شناور
 • امكان مسدود نمودن كدینگ جهت عدم استفاده در اسناد با حفظ گردش قبلی كد
 • قابلیت تعریف انواع جداول تقصیلی مستقل به صورت لیستی یا درختی، در هر یك از جداول
 • قابلیت الصاق نامحدود جداول تفصیلی به هر یك از كدهای سطوح حسابداری
 • امكان تخصیص داده‌های جداول تفصیلی به كدهای حسابداری
 • امكان هوشمند نمودن ورود اطلاعات جداول تفصیل در اسناد
 • امكان ثبت اطلاعات مربوط به تفصیلی‌های مرتبط با هر كد حساب به صورت نامحدود در سطح سند
 • امكان آنالیز حساب‌ها به صورت تجمیع و سنواتی و امكان پیمایش حساب‌ها از تراز به سند
 • امكان تعریف و طراحی انواع كاربرگ‌های مالی (اظهارنامه، ترازنامه و…)
 • امكان مغایرت‌گیری حساب‌های بانك و امكان مغایرت‌گیری از انواع گزارش‌های دفاتر