نرم افزار حسابداری مالی

سیستم حسابداری به عنوان بخشی از سیستم‌های یکپارچه گروه مهندسی آی‌کن، امکان دریافت، دسته‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی را با دیگر سیستم‌ها (مانند دارایی ثابت، انبار، فروش، دریافت و پرداخت)  به صورت خودکار فراهم می‌آورد.


برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم حسابداری مالی عبارتند از :

 • امکان اجرای همزمان چند سیستم حسابداری (نقدی، تعهدی، نیمه تعهدی)
 • امکان تعریف دوره‌های مختلف مالی به صورت نامحدود
 • امکان تعریف نحوه ثبت اسناد هر دوره به صورت تک سندی، روزانه و ماهیانه جهت بستن حساب‌ها
 • امکان ایجاد ساختار کدینگ در هر دوره مالی طبق تشخیص مدیر مالی (راهبر سیستم) با خصوصیات زیر:
 • امکان تعریف تعداد سطـوح کدینگ به طـور دلخواه
 • امکان تعریف عنوان هر سطح
 • امکان تعریف تعداد کاراکتر هر سطح به طور دلخواه
 • امکان تعریف کـدینگ شناور
 • امکان مسدود نمودن کدینگ جهت عدم استفاده در اسناد با حفظ گردش قبلی کد
 • قابلیت تعریف انواع جداول تقصیلی مستقل به صورت لیستی یا درختی، در هر یک از جداول
 • قابلیت الصاق نامحدود جداول تفصیلی به هر یک از کدهای سطوح حسابداری
 • امکان تخصیص داده‌های جداول تفصیلی به کدهای حسابداری
 • امکان هوشمند نمودن ورود اطلاعات جداول تفصیل در اسناد
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به تفصیلی‌های مرتبط با هر کد حساب به صورت نامحدود در سطح سند
 • امکان آنالیز حساب‌ها به صورت تجمیع و سنواتی و امکان پیمایش حساب‌ها از تراز به سند
 • امکان تعریف و طراحی انواع کاربرگ‌های مالی (اظهارنامه، ترازنامه و…)
 • امکان مغایرت‌گیری حساب‌های بانک و امکان مغایرت‌گیری از انواع گزارش‌های دفاتر