[vc_row][vc_column][vc_column_text]

موتور مولد خدمات دولت الکترونیک

گروه مهندسی آی كَن با ارائه ی موتور مولد ابزار قدرتمند و تحت وب، سازمان ها را قادر می سازد تا گردش فرم ها، بدون دخالت كاربران، بر اساس فرآیند تعریف شده و با استفاده از اطلاعاتی كه در فرم وارد شده است، به طور هوشمند انجام شود.
این ابزار در هر مرحله از گردش كار، با توجه به اطلاعات درون فرم، مرحله بعدی را تشخیص داده و آن را اجرا می نماید. این اطلاعات می تواند با اتصال خودكار به دیگر پایگاه داده های موجود در سازمان نیز به دست آید. همچنین این ابزار می تواند اطلاعات موجود در دیگر پایگاه داده های سازمان را به روز رسانی نماید.

مکانیزه و هوشمند سازی

این موتور می تواند به عنوان یك ابزار یكپارچه ساز سازمانی برای مكانیزه و هوشمند نمودن فرآیندهایی مانند صورت جلسات، خرید و ماموریت به كار گرفته شود. همچنین امكان تبادل اطلاعات بین سازمان الكترونیك و سایز نرم افزارهای موجود در سازمان(مانند حسابداری، پرسنلی، حقوق و دستمزد) فراهم می گردد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][interactive_banner banner_desc=”موتور مولد خدمات دولت الکترونیک” banner_image=”id^9006|url^http://new.http://new.ican.ir/wp-content/uploads/2018/02/paperless-17022017.jpg|caption^موتور مولد دولت الکترونیک ، دولت الکترونیکی ، خدمات الکترونیک ، دولت الکترونیک چیست ، اهداف دولت الکترونیک ، دولت الکترونیک در ایران ، سامانه دولت الکترونیک
|alt^موتور مولد دولت الکترونیک ، دولت الکترونیکی ، خدمات الکترونیک ، دولت الکترونیک چیست ، اهداف دولت الکترونیک ، دولت الکترونیک در ایران ، سامانه دولت الکترونیک|title^paperless-17022017|description^موتور مولد دولت الکترونیک ، دولت الکترونیکی ، خدمات الکترونیک ، دولت الکترونیک چیست ، اهداف دولت الکترونیک ، دولت الکترونیک در ایران ، سامانه دولت الکترونیک” banner_overlay_bg_color=”rgba(12,12,12,0.46)”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][ultimate_ctation ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d8%25a2%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9%2F|||” text_font_size=”desktop:14px;”]

سیستم آرشیو آی کن

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25b4-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%2F|||” text_font_size=”desktop:14px;”]

موتور تعریف و اجرای گردش کار آی کن

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25b9%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%2F|||” text_font_size=”desktop:14px;”]

عصاره آی کن

[/ultimate_ctation][/vc_column][vc_column width=”1/2″][ultimate_ctation ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F|||” text_font_size=”desktop:14px;”]

اتوماسیون اداری آی کن

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%2F|||” text_font_size=”desktop:14px;”]

 موتور فرم ساز آی کن

[/ultimate_ctation][ultimate_ctation ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%2F%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%2F|||” text_font_size=”desktop:14px;”]

موتور گزارش ساز پوياي تحت وب آي‌كن 

[/ultimate_ctation][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

صرفه جويي­ ها

استفاده از سامانه هاي الکترونيک مي‌تواند چند برابر (از 3 تا بيش از چند ده برابر) هزينه‌ي صرف‌شده، ارزش (Value) براي سازمان توليد كند.

طبق محاسبات و گزارشات دقيق، از ابتداي سال 1396، بهاي تمام‌شده‌ي يك دقيقه وقت عملياتي كاركنان براي سازمان‌ها حداقل ۴،۵۰۰ (چهار هزار و پانصد) ريال است. اين مبلغ ممكن است در سازمان شما تا 3 برابر يا حتي بيشتر باشد.

و همچنين از ابتداي سال 1396، بهاي تمام‌شده‌ي يك برگ كاغذ چاپ شده براي سازمان‌ها حداقل ۱،۲۵۰ (یک هزار و دویست و پنجاه) ریال ريال است.

با توجه به داده های فوق و فرمولهای مشخص، ميزان صرفه ­جويي هزینه­ ها در صورت جایگزین کردن سیستم­ های الکترونیکی با روال های دستی، در هرسازمان با دقت خوبي قابل محاسبه است.

از جمله صرفه جوهايي که در سازمان ملموس خواهد بود عبارتند از:

 • کاهش هزینه های ارتباط با سایر زیرمجموعه ها
 • کاهش هزينه­ هاي نيروي انساني
 • کاهش هزينه ­هاي کاغذ و چاپ بي­ مورد
 • کاهش هزينه­ هاي کنترل و مميزي
 • کاهش هزينه ­هاي بايگاني و نگهداري اسناد
 • کاهش هزينه­ هاي ناشي از عدم رضايت مشتريان
 • کاهش هزينه­ هاي خطاي انساني و…
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_ctation ctaction_background=”#5d90bf” ctaction_background_hover=”#ffffff” ctaction_link=”url:http%3A%2F%2Fhttp://new.ican.ir%2F%25d8%25a2%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2585%25db%258c%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25b5%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7%2F|||” text_font_size=”desktop:24px;”]

گزارش صرفه جویی سازمان ها 

[/ultimate_ctation][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

خدمات سازمان الکترونيکي

در هر سازمان خدمات و روال هاي خاصي وجود دارد، سازمان الکترونيک با ابزارهاي مختلف به الکترونيکي کردن اين خدمات مي پردازد. از جمله ابزارهاي اين امر مي توان به موتور توليد فرم، موتور توليد فرايند و موتور توليد گزارش (که پیشتر معرفی شدند) اشاره نمود.

از جمله خدماتی که به ­وسیله سازمان الکترونیکی قابل پیاده ­سازی است، می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. سیستم جلسات
 2. سیستم احداث بنا
 3. سیستم ITIL
 4. سیستم پنجره واحد ( مدیریت درخواستهای سرمایه گذاران داخلی و خارجی)
 5. سیستم توزيع آگهي
 6. سیستم درخواست اشتراك پذيري مشتركين عمده و صنايع
 7. سیستم درخواست انشعاب
 8. سیستم تخلفات شكار
 9. سیستم صدور كارت واكسيناسيون دام
 10. سیستم نظارت بر داروهاي اعتياد آور MMT
 11. سیستم خدمت درخواست نصب تابلو در محورهای درون شهر
 12. سیستم نظام پيشنهادات
 13. سیستم كنترل و مديريت پروژه
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”9019″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

خدمات كارمند الكترونيك

برخی از خدماتی که گروه مهندسی آی ­کن با همکاری شرکت مهندسی سپنتا در قالب کارمند الکترونیک ارائه می ­کند به شرح ذیل است:

 1. اطلاع از وضعيت كارتابل اتوماسيون اداري مربوطه با استفاده از تلفن گویا
 2. ثبت و پیگیری خدمات سازمان الکترونیک، به عنوان مثال:
 • ثبت مرخصی ساعتی و روزانه به وسیله پیامک
 • پیگیری مصوبات جلسه به وسیله تلفن گویا و پیامک
 • مشاهده پاسخ به مدارک ارسال شده به وسیله پیامک
 • و…
 1. خدمات مربوط به ماموريت اداري (درخواست، تایید و…) با استفاده از تلفن گویا و پیامک
 2. خدمات حقوق و دستمزد (اطلاع از حقوق ماهيانه، مانده مرخصي و وضعيت كسورات حقوقي و…) به وسیله پیامک
 3. اطلاع از گردش فرم هاي الكترونيكي از طریق پیامک
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

تکريم ارباب رجوع خاص و عام

توسعه خدمات الکترونیکی و ارائه ماژول های شهروند الکترونیک می­تواند مزایای بی ­شماره داشته باشد، از جمله مزایای آن می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تبديل نمودن شهروندان سنتي به شهروندان الكترونيك
 1. مهارت استفاده از کامپيوتر و اينترنت را داراست
 2. از توانايي استفاده از فناوري‌هاي ارتباطي نوين برخوردار است
 3. به‌ روز زندگي مي‌کند، زيرا قادر است به آخرين اطلاعات در كمترين زمان دسترسي داشته باشد
 4. سفرهاي مفرح‌تري انجام مي‌دهد
 5. راحت‌تر استخدام مي‌شود، زيرا به فرصت‌هاي شغلي بيشتري دسترسي دارد
 6. ….
 • کاهش جدي ترافيک شهري
 • کاهش جدي آلودگي هوا
 • افزايش سرعت کارها و استفاده بهينه شهروندان از زمان
 • ارتقاي روحيه مثبت شهروندان به واسطه افزايش راندمان آن‌ها از نظر زمان و انرژي
 • افزايش سطح رفاه و آسايش همگاني
 • دستيابي به عدالت اجتماعي همگاني با توزيع عادلانه و يکسان خدمات و اطلاعات
 • ارتقاي متوسط سطح فرهنگي و علمي شهروندان
 • افزايش سرعت توسعه و پيشرفت کشور
 • پيگيري كليه مكاتبات و احكام از دبيرخانه سازمان الكترونيك سازمان
 • كاهش ترافيك خطوط تلفن در سازمان و پايين آوردن حجم كاري اپراتور انساني
 • پاسخگويي هوشمند 24 ساعته و دسترسي به اطلاعات در تمامي ساعات شبانه روز
 • ارسال سريع پيغام ارباب رجوع و مخاطبان به مديران مربوطه در سازمان و پيگيري آن
 • اعلام به موقع پيغام هاي خاص به ارباب رجوع
 • افزايش كيفيت سرويس دهي، رضايتمندي مشتريان و كاهش هزينه ها
 • و…
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

خدمات شهروند الکترونيک

تحقق برنامه‌ي چشم‌انداز كشور، مستلزم در نظر گرفتن نقشي مؤثر براي شهروندان در فرآيند توسعه‌ي ملي است شهروندان بايد قادر باشند به دور از هر‌گونه محدوديت جغرافيايي و فيزيکي در کوتاه‌ترين زمان ممكن از هر مکاني با كمترين هزينه در سطح كشور و حتي بازار جهاني به مبادله و ارتقاي ثروت و دانش خود بپردازند ارائه‌ي خدمات  الکترونيک، يكي از بهترين ابزارهاي و روش‌هاي توانمند‌سازي شهروندان در راستاي تحقق اهداف فوق است، توسعه‌ي خدمات الكترونيك، بهترين روش در راستاي توسعه‌ي دولت الكترونيك، شهر الكترونيك و … است. در عين حال اكثريت قريب به اتفاق شهروندان از نحوه‌ي فعلي ارائه‌ي خدمات ناراضي هستند.

مشتريان هر سازمان از اصلي ترين سرماي ­هاي سازمان هستند و تکريم آنها مايه بقاي سازمان خواهد بود، بنابراين ارائه خدمات الکترونيکي به شهروندان يا مراجعان سازمان ها از موثرترين روشهاي پيشبرد اهداف سازمان خواهد بود. گروه مهندسي آي­ کن افتخار دارد با ارائه ماژول هاي شهروند الکترونيک، در اين زمینه به سازمانها و ارگانها ياري رساند.

از جمله خدماتي که مي توان به صورت الکترونيکي به شهروندان ارائه نمود به شرح زير است:

 • دریافت نظرات و پیشنهادات مصرف کنندگان جهت کمک به بخش تحقیق و توسعه شرکت و ارائه ­ی کالا با ویژگی­های درخواستی مصرف کنندگان
 • رسیدگی به شکایات و اعلانات مشتریان
 • رصد وضعیت اداره ها و نمایندگی­ ها
 • آنالیز و گزارشات عملکرد اداره ها و نهادها
 • عملیات مربوط به شناسنامه محصولات
 • نظارت بر معاملات عاملان فروش و…
 • عملیات مربوط به خرید مواد اولیه
 • و…

با توجه به اصل تکریم ارباب رجوع، در هر مرحله، اطلاع رسانی مناسب توسط پیامک و ایمیل به متقاضی انجام خواهد شد تا مصرف کنندگان و نمایندگان در جریان کامل روند فرآیندهای در حال اجرای خود قرار بگیرند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

پیشنهادها

به دلايل ذکر شده و دلايلي که مجال ذکر آن نيست، معتقديم سازمان الکترونيک که ترکيبي از چهار موتور و بيش از 10 ماژول مي­باشد، بي رقيب است و به دليل معماري درست و بروز نرم افزار و کارايي بسيار مناسبي که دارد، در صورتيکه سازمان تفکر توسعه را مد نظر خود داشته باشد قطعا مناسب­ ترين گزينه انتخابي سازمان هايي است که علاوه بر ايده الکترونيکي کردن کليه فعاليت­های خود، به توسعه نيز مي­ انديشند.

به منظور مقايسه بخش­ هاي سازمان الکترونيک با محصولات مشابه در بازار، اين بخش­ها در زير توضيح داده خواهد شدو سپس بر اساس نياز شرکت مطلوب شما ليست ابزارهايی که براي سازمان مورد نياز است را به تفکيک ارايه و سپس قيمت گذاري خواهيم کرد:

سازمان الکترونيک شامل Engine های زير است:

 • Engine اتوماسیون اداری (شامل دبیرخانه، بایگانی و گردش مکاتبات) جهت گردش فرم ها و فرآيندهاي سازماني با تخصيص يک کارتابل مجزا و امن به هر کاربر
 • Engine فرمساز  (e-Form Builder)
 • Engine گردش کار و فرآيندها (Work Flow Engine)
 • Engine گزارش ­ساز (Farzin Report Generator)

همانطور که ذکر شد در طول زمان به دليل بوجود آمدن نيازهاي جديد و درخواستهاي توسعه مشتريان و به منظور بالابردن کارايي سازمان الکترونيک و نيز به دليل آسان­ سازي کاربري و راهبري سازمان الکترونيک، توسعه­ ها در غالب ماژول هايي به اين سيستم اضافه شده است که در زير به اين ماژول ها اشاره مي شود:

 • ماژول Toolbar، اين ماژول به منظور طراحي دکمه و تغيير دکمه­ هاي الصاق شده روي فرم­هاي طراحي شده در فرم­ ساز، استفاده مي­شود. همچنين امکـان ايجاد Caption هاي دلخواه روي دکمه­ ها را ميسر مي­سازد.
 • ماژول Service Engine، اين ماژول براي تعريف سرويس در پشت دکمه­ ها استفاده مي­شود.
 • ماژول SDK براي ارتباط با ساير نرم افزارها و ارتباط ساير نرم افزارها با سازمان الکترونیک آی کن.
 • ماژول SSO براي ورود يکباره به شبکه و سامانه سازمان الکترونیک آی کن در شبکه ­هاي مبتني بر LDAP.
 • ماژول کارتابل هوشمند (Farzin Intelligence Cartable=FIC) براي هوشمند کردن کارتابل و اتوماتيک کردن ارجاعات (متفاوت از Work Flow Engine).
 • ماژول ورود امن به منظور استفاده از توکن، جهت امنيت بيشتر ورود کاربران.
 • ماژول FCF جهت ارجاع نامه روی نسخ مختلف (سازمانهای مختلف) به صورت فرد به فرد (و نه دبیرخانه به دبیرخانه)
 • ماژول شهروند الکترونیک جهت برقراری ارتباط با ارباب رجوع
 • ماژول امضای دیجیتال، جهت امنیت بیشتر ورود کاربر و تعیین صحت داده ایجاد شده توسط کاربر

همچنین با ترکیب ماژول­ ها و موتورهای نرم ­افزاری فوق راهکارهای سازمانی متنوعی طراحی شده است که هر یک از این راهکارها خود به مثابه یک نرم افزار مستقل قابل استفاده در سازمان مشتری می­باشند.

تعدادی از این راهکارها عبارتند از:

 • سیستم آرشیو اسناد: جهت دسته ­بندی اسناد مختلف (فنی و مهندسی، نقشه، اطلاعات پرسنلی، پایان­ نامه و… ) بر اساس شناسنامه اسناد و با قابلیت توسعه توسط کارشناسان سازمان مشتری و همچنین با قابلیت گردش اسناد در کارتابل افراد مجاز
 • سیستم ارزیابی عملکرد پرسنل
 • سیستم نظام پیشنهادات
 • سیستم ثبت و پیگیری شکایات و تخلفات
 • سیستم نقلیه جهت مدیریت سیستم حمل و نقل و پشتیبانی سازمان
 • سامانه ارتباطی پیوند شامل استفاده از ابزارهای تلفن گویا و پیامک به صورت فرایند محور و با قابلیت ارتباط با کارتابل اتوماسیون اداری کاربران

طبيعي است کليه بخشها و راهکارهای اين سامانه براي همه سازمان ها مورد نياز نمي­باشد و متناسب با نيازهاي مشتريان بخش­هاي مختلف نرم­افزار به مشتري پيشنهاد مي­گردد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row bg_type=”bg_color” bg_color_value=”#d2d7e0″][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

کلیپ معرفی اتوماسیون اداری آی کن:

[/vc_column_text][vc_column_text]

اتوماسیون اداری آی کن مطابق با استاندارد ISO15408  و همچنین با تایید صلاحیت از مراجع ذی صلاح ، توانست مراحل مختلف آزمايش‌هاي Test Plan امنيتي را با موفقيت پشت سرگذاشته و ماحصل آن كسب تاييديه رسمي امنيت و ثبت نرم‌افزار سازمان الكترونيك تحت وب به عنوان تنها نرم‌افزار امن سازمان الكترونيك تحت وب در كشور مي‌باشد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]