دستورات SQL

آنچه در ادامه میخوانید:

در جلسه قبل با هم به مقدماتی از SQL پرداختیم تا با این زبان آشنایی پیدا کنیم.

مهمترین بخش از آموزش sql، دستورات اصلی این زبان میباشد. دستورات اس کیو ال از ۴ دستور اصلی select ، update ، delete و insert تشکیل شده اند.

دستور SELECT در sql

دستور SELECT در اسکیوال برای انتخاب و استخراج اطلاعات مورد نظر از یک یا چند جدول و سپس مشاهده نتایج در یک جدول موقت استفاده می شود:

(SELECT column_name(s
FROM table_name

SELECT در اینجا به مفهوم فعل است و مشخص میکند که میخواهیم چه اطلاعاتی را بخوانیم.

  • SELECT فهرست ستونها مشخص میکند که قصد خواندن کدام ستونها را از بانک داریم در صورتی که در این فهرست * قرار دهیم کلیه ستونهای جدول نمایش داده میشود.
  • با استفاده از کلمه FROM مشخص میکنیم که از کدام جدول یا جداول این ستونها باید انتخاب شوند.

دستور SELECT * 

دستور SELECT *  همه اطلاعات موجود در جدول را انتخاب میکند. برای انتخاب کلیه ستون های جدول در قسمت نام ستون باید علامت * را استفاده کرد.

SELECT * FROM table_name

نکته مهم:  برخی از برنامه نویسان بجای نوشتن تمام ستونهایی که در تهیه گزارش به آنها احتیاج دارند از * استفاده میکنند که این کار باعث بالا رفتن بار شبکه شده و کارایی سیستم را پایین می آورد لذا بهتر است بجای استفاده از * ، لیست تمامی ستونها را بطور کامل قید کنید.

دستور SELECT DISTINCT در sql

 چنانچه در ستون های مورد جستجو، موارد تکراری وجود داشته باشد در نتیجه خروجی نمایش داده خواهند شد. برای جلوگیری از چنین موردی و عدم نمایش موارد تکراری پس از دستور Select عبارت DISTINCT نوشته می شود.

(SELECT DISTINCT column_name(s
FROM table_name

مثال: تصور کنید یک جدول مشتری با ١٠٠٠ رکورد با ٩٠ درصد مشتری از کالیفرنیا، Query زیر کد CA را ٩٠٠٠ بار خواهد باز گرداند که اصلاً یک نتیجه مفیدی نمی باشد.

SELECT State From Customer

کلید واژه Distinct در این موقعیت شما را کمک می کند. Distinct که درست بعد از SELECT قرار می گیرد، به SQL Server دستور داده که سطرهای تکراری در نتایج را حذف نماید. بنابراین Query زیر هر کد ایالتی را فقط یک بار باز می گرداند به طور وضوح لیستی که شما جستجو می کنید.

SELECT DISTINCT State From Customer

نکته: همتای کلید واژه Distinct ، All می باشد که SQL Server را برای بازگرداندن همه سطرها آگاه می سازد خواه آن واحد باشد یا خیر. All پیش فرض دستور select است، پس نیازی به نوشتن آن نیست.

دستور شرطی WHERE در sql

دستور Where برای اضافه کردن شرط یا شرط هایی جهت محدود کردن نتایج جستجو و یا استخراج نتایج دقیقتر برای داشتن خروجی که در ذهن ما وجود دارد استفاده می شود. این ذستور باید پس از دستور Select و تعیین ستون ها از جدول مورد نظر به کار رود.

با استفاده از عملگرهای AND ، OR و پرانتز می توان چندین شرط را با هم ترکیب کرد. خروجی برنامه با شرط هایی که روی دستور داده شده است مطابقت داده خواهد شد.

Select Name , Family
From Person
“Where IdNumber= ” ۱۱۱۱

در مثال بالا نام و فامیلی اشخاصی که فیلد IdNumber آنها برابر ۱۱۱۱ باشد توسط دستور where در اسکیوال برگردانده می شوند.

عملگر های And و Or در SQL

عملگرهای And و Or برای ترکیب شرط ها در دستور Where در sql استفاده می شود.
گاهی اوقات خروجی که ما میخواهیم در اس کیوال بایستی چند شرط مختلف داشته باشد. به طور مثال افرادی را میخواهیم که سن بالای ۲۳ سال و مدرک تحصیلی بالای لیسانس داشته باشند. در این حالت بایستی هر کدام از شرط ها را جداگانه تعریف کرده و سپس آنها را با هم ترکیب کنیم. برنامه هر کدام از شرط ها را بررسی میکند و خروجی را نمایش میدهد.

عملگر And برای اجرای دستور نیاز دارد تا تمام شرط های تعیین شده برای آن درست باشد.

SELECT * FROM Persons
‘ WHERE FirstName=’ majid
‘ AND LastName=’ hesaraki

عمگر Or فقط نیاز دارد که حداقل یکی از شرط ها درست باشد.

SELECT * FROM Persons
‘WHERE FirstName=’majid
‘OR FirstName=’hesaraki

ترکیب عملگرهای And و Or

Select * From Persons
( (‘Where ( ( Grade = 16 AND Major = ‘Hard Ware’ ) OR ( Garde = 12 AND Major = ‘SoftWare

دستور Order By در sql

اطلاعاتی که در دستور select در اسکیوال به عنوان خروجی نمایش داده میشود بی نظم و یا بهتر بگوییم بدون نظم مد نظر ما است. مقادیر خروجی در ستون های جدول بر اساس مقدار هیج ستونی مرتب نمیشوند. با دستور Order By میتوان اطلاعات جدول را بر اساس مقادیر یک یا چند ستون برحسب شاخص هایی مثل ترتیب حروف الفبا، بزرگتر یا کوچکتر بودن اعداد و …مرتب کرد.

ساختار دستور Order By

(SELECT column_name(s
FROM table_name
[ORDER BY column_name(s) [ASC|DESC

علامات [] در اطراف where بدین معناست که میتوانید where را بکار نبرید. اما اگر بکار بردید حتما باید قبل از order باشد . ASC به معنای صعودی بودن (a to z)و DESC به معنای نزولی بودن است (z to a).پیش فرضش ACS است.

نکته : همچنین این نیز امکان پذیرست که مرتب سازی را بر مبنای بیش از یک ستون انجام دهید. برای این منظور بخش مرتب سازی کد بالا بصورت زیر در میاید:

[ORDER BY “column_name1” [ASC, DESC], “column_name2” [ASC, DESC

مثال :

Select Name , Family From Person
“Where idnumber=”۱۱
Order By Family

خروجی دستور بالا ، اشخاص با شرط ذکر شده در دستور where را بر اساس نام فامیلی مرتب صعودی میکند.

دستور Group By در sql

از دستور Group By در اسکیوال برای دسته بندی یک ستون بر حسب مقادیر مشابه فیلدهای یک ستون دیگر استفاده می شود.

در هنگام استفاده از برخی از توابع درون ساخته SQL که عمل محاسبه ( مثل مجموع و میانگین ) را بر روی داده ها انجام می دهند، این مشکل وجود دارد که این توابع قادر به جدا کردن و متمایز کردن اطلاعات موجود در دو ستون نسبت به هم نیستند و نتایج محاسبات را به صورت کلی برای همه آنها در نظر می گیرند. در این مواقع از دستور Group By استفاده میکنیم.

ساختار این دستور به صورت زیر است:

(SELECT column_name, aggregate_function(column_name
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name

دستور Group By در sql وقتی استفاده میشود که ما در حال انتخاب چند ستون هستیم و حداقل یک عملگر محاسباتی در دستور select داریم. در این زمان ما باید تمام ستونهای دیگر را گروه کنیم.

مثال : در مثال زیر مجموع نمرات هر دانش آموز را بصورت گروه بندی شده بر اساس فیلد نام دانش آموز به خروجی داده می شود:

 مجموع نمرات Select Name ,Sum ( Grade ) As
From Class
Group By Name

نکته : دستور group by در اسکیوال از جمله ی پرکاربردترین دستورات است که یادگیری کامل این دستور، میتواند تفاوت اسکریپت نویسی حرفه ای در sql باشد.

دستور شرطی Having در sql

دستور Having در اسکیوال برای افزودن شرط به توابع درون ساخته SQL استفاده می شود، زیرا از دستور Where نمی توان برای کار با مقادیر خروجی توابع درون ساخته SQL استفاده کرد .

به عبارت دیگر دستور Having در sql برای اعمال شرط به ستون ها اعمال می شود و همان کاری را می کند که Where در رکوردها انجام می دهد. دستور Having معمولا با دستور Group By می آید.

ساختار دستور شرطی Having در sql به صورت زیر است :

(SELECT column_name, aggregate_function(column_name
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name) operator value

مثال : در مثال زیر همچون مثال بخش دستور group by عمل شده، با این تفاوت که بعد از گروه بندی بر اساس نام دانش آموزان و دادن خروجی جمع نمرات آنها، خروجی شامل دانش آموزانی است که مجموع نمرات آنها بالاتر از ۲۵۵ باشد:

مجموع نمرات Select Name  , Sum ( Grade ) As جمع نمره
From Students
Group By Name
Having Sum ( Grade ) > 25
Order By Family

نکته مثال : در مثال بالا به جای having نمیتوان از where استفاده کرد و برای اعمال شرط بر روی فیلدهای محاسباتی آمده در دستور group by باید از جمله شرطی having استفاده کرد.

دستور Insert در اسکیوال

دستور Insert در sql برای وارد کردن و ایجاد یک رکورد جدید در جدول استفاده می شود.

دو روش استفاده از این دستور وجود دارد :

INSERT INTO table_name
(…,VALUES (value1, value2, value3

(…,INSERT INTO table_name (column1, column2, column3
(…,VALUES (value1, value2, value3

نکته : می توان در دستور Insert در اسکیوال تعیین کرد که مقادیر مورد نظر به ترتیب به کدام ستون های جدول وارد شوند. برای این منظور ابتدا نام ستون های مورد نظر را به ترتیب جلوی نام جدول در یک پرانتز وارد کرده و با کاما از هم جدا می کنیم. سپس مقادیر متناظر را به همان ترتیب پس از واژه Vaues در پرانتز وارد می کنیم.
نکته : چنانچه برای فیلد یا فیلدهایی مقداری در دستور insert در نظر گرفته نشود، مقادیر پیش فرض تعیین شده و در صورت تعیین نکردن مقدار پیش فرض جای آنها در جدول خالی می ماند. فقط باید به ترتیب نام ستون ها و مقادیر دقت کرد .

(“Insert into Student ( Name , Family ) Values ( “majid” , “hesaraki

در مثال بالا نام majid در فیلد Name و نام hesaraki در فیلد Family میرود. بقیه ی فیلد ها در صورت تعیین کردن مقدار پیش فرض آن مقدار را میگیرند و در صورت تعیین نکردن آن ، مقدار خالی یا Null میگیرند.

دستور Update در sql

دستور Update در اسکیوال برای تغییر اطلاعات موجود در یک فیلد و جایگزینی آن با یک مقدار جدید به کار می رود. ویرایش اطلاعات در بانک اس کیوال از جمله مهمترین اعمال هست که با استفاده از دستور Update امکان پذیر می باشد.

UPDATE table_name
…,SET column1=value, column2=value2
WHERE some_column=some_value

برای ویرایش کردن بیش از یک فیلد به روش زیر عمل میکنیم:

Update  Person
“Set Name = ” parinaz” , Family = ” asadi” , id-number=” ۱۱
Where  ID =3222

برای ویرایش یک فیلد دستور زیر را مینویسیم :

Update Person
“Set Name =”mona
” Where Name = ” ardestani

دستور Delete در اسکیوال

دستور Delete در sql برای حذف اطلاعات یک رکورد در جدول بانک اسکیوال استفاده می شود. از دستور delete باید با دقت استفاده شود زیرا امکان بازگرداندن رکورد های حذف شده به این راحتی ها نیست!

DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value

برای پاک کردن یک رکورد با شناسه مشخص از دستور زیر استفاده میکنیم.

Delete From Person
“Where ID = “۱۶

دستور Delete * 

این امکان وجود دارد که با دستور Delete * بدون حذف یک جدول، کلیه رکوردهای درون آن را پاک کرد.

Delete From Person

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط