متدولوژی طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم‌های ساخت یافته (SSADM)

آنچه در ادامه میخوانید:

Structured System Analysis Development Method یک متدولوژی جامع نگر قدیمی ساخت کشور انگلستان است. این متدولوژی یکی از مهم ترین روش های تولید نرم افزار در دهه ی ۱۹۸۰ است. SSADM بیشتر در سیستم های بسیار بزرگ نظامی و دولتی به کار برده شده است.

مفهوم SSADM

SSADM ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻃﺮاﺣﻲ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ های ساخت یافته است. در واقع ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ می باشد. این متدولوژی در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اطلاعاتی می پردازند، مورد استفاده قرار می گیرد. SSADM دارای محدودیت هایی است که امروزه برای تحلیل سیستم های بزرگ از آن استفاده نمی شود.

ﻣﺘﺪوﻟﻮژی SSADM ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ است که منجر ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ گیری، اﻧﻌﻄﺎف پذیری و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ها می شود. همچنین به کارگیری آن باعث می شود که اطلاعات بهتر و مطلوب تری را در اختیار مدیران استراتژیک سازمان در زمان تصمیم گیری قرار گرفته شود.

مفاهیمی رایج در متدولوژی SSADM

  • داده گرایی : این متدولوژی بر روی مدل سازی داده و همچنین تشکیل پایگاه های داده تاکید دارد. از منظر SSADM داده ها جوهره ی پایدار هر سیستم اطلاعاتی را تشکیل می دهند.
  • اصل نمودار سازی: :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ، ﮔﻮﻳﺎﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺮیع ترین وﺳﻴﻠﻪ ی ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮان، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ روش SSADM ﻧﻴﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮدار اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  • درﮔﻴﺮ ﻧﻤﻮدن ﻛﺎربر: از ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ کاربران درگیر عملیات تحلیل و طراحی می گردند. به نوعی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﻄﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
  • ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﻴﺶ از ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ : پیش از طراحی فیزیکی نیازمندی ها به صورت اصطلاحات منطقی تعریف می شود و ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ از ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺟﺪا اﺳﺖ. .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و نرم افزار انجام می گیرد.

جایگاه متدولوژی طراحی و تجزیه و تحلیل سیستم‌های ساخت یافته

راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژ ی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﺳﻌﻪ سیستم های اطلاعاتی متدولوژی ساخت یافته ی SSADM می باشد. این متدولوژی با دیدگاه بالا به پایین با ایجاد تغییراتی در متدولوژی های سنتی طراحی سیستم روﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ، ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارائه می دهد. ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت اﻳﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژ ی، ﺗﺎﻛﻴﺪ آن ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺎدگی و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎز ی ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻃﺮاحی سیتم و نقطه ی ضعف آن دوره ی نسبتا طولانی پاسخ گویی است. .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪاردی در جهت طراحی سیتم های اطلاعاتی درامده است.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط