همین الان، وقت تغییره


آیا هر نرم افزار اتوماسیون اداری مناسب کسب و کار شماست؟ قطعاً خیر.

استفاده از ابزارهایی مانند اتوماسیون اداری، تیغ دو لبه است. اگر نرم افزار به درستی طراحی نشده باشد، قطعا نمی تواند نیازهای شما را تامین نموده و امکانات مناسبی در اختیار کاربرتان قرار دهد و منجر به از بین رفتن منابع، افزایش چالش ها و هزینه های سازمان، همچنین بروز نارضایتی های فزاینده خواهد شد.

نرم افزار اتوماسیون اداری باید ویژگی هایی داشته باشد که علاوه بر تسهیل کار نیروهای انسانی، به گردش مکاتبات الکترونیک درون و برون سازمان/شرکت کمک کرده و در نهایت منجر به کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری گردد.

کارشناسان ما آماده اند تا به صورت رایگان شما را با محصول قدرتمند ICAN Standard BPMS و نرم افزار اتوماسیون اداری مبتنی بر آن (نرم افزار اتوماسیون اداری فرزین آی کن) آشنا کنند: