تشکیلات سازمانی

سیستم تشكیلات سازمانی به عنوان بخشی از سیستم جامع مدیریت منابع انسانی است كه جهت مدیریت واحدهای سازمانی، پست‌ها و مشاغل سازمانی استفاده می‌شود و زیرساخت لازم جهت نصب سیستم‌های مجموعه نیروی انسانی و كنترل دسترسی‌های سلسله مراتبی به اطلاعات را به صورت یكپارچه و توزیع شده فراهم می‌آورد.


برخی مشخصات و امكانات ويژه سيستم تشكيلات سازمانی عبارتند از :

  • امكان تعریف ساختار تشكیلاتی
  • امكان تعریف چارت سازمانی مصوب و عملیاتی
  • امكان تعریف رسته‌های سازمانی، رسته‌های فرعی و شغل‌های سازمانی
  • امكان تعریف پست‌های سازمانی و انتساب به رشته شغلی و ساختار تشكیلاتی