سیستم کارگزینی

گروه مهندسی آی‌كن با ارائه این ابزار قدرتمند، سازمان را قادر می‌سازد تا مدیریت منابع انسانی شامل مراحل جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی را به شیوه كارآمدتر و مؤثرتری اجرا نماید.


برخی مشخصات و امكانات ويژه سيستم كارگزينی عبارتند از :

 • امكان تشكیل پرونده پرسنلی (اطلاعات و آرشیو)
 • ثبت كلیه سوابق پرسنل
 • ثبت سوابق حكمی
 • تشكیل پرونده و ثبت سوابق وراث
 • ثبت هر نوع استخدامی
 • ماژول تولید مكانیزه فرمول‌های احكام
 • امكان تعریف هرگونه فیلد اطلاعاتی مرتبط با مشخصات عمومی پرسنل و احكام حقوقی
 • امكان تعریف مقدار مینیمم و ماكزیمم برای هر فیلد از جمله فیلدهای كاركردی به جهت كنترل ورود داده‌ها  
 • امكان تعریف انواع جداول اطلاعاتی مانند انواع استخدام، وضعیت شغلی، پست سازمانی، سوابق آموزشی و تحصیلی و….
 • امكان تعریف انواع جداول پایه‌های حقوق جهت تنظیم حكم
 • امكان تعریف احكام پرسنل در دو رده قطعی و معوقه به روش‌های دستی یا مكانیزه
 • امكان صدور احكام شاغلین، بازنشستگان و وراث
 • تأیید احكام در هر ماه جهت جلوگیری از تغییرات پس از پرداخت حقوق
 • ارتباط با سیستم‌های حضور و غیاب به صورت فایل
 • تأیید اطلاعات كاركرد جهت جلوگیری از تغییرات پس از پرداخت حقوق
 • امكان مقداردهی گروهی