سیستم کارگزینی

گروه مهندسی آی‌کن با ارائه این ابزار قدرتمند، سازمان را قادر می‌سازد تا مدیریت منابع انسانی شامل مراحل جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی را به شیوه کارآمدتر و مؤثرتری اجرا نماید.


برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم کارگزینی عبارتند از :

 • امکان تشکیل پرونده پرسنلی (اطلاعات و آرشیو)
 • ثبت کلیه سوابق پرسنل
 • ثبت سوابق حکمی
 • تشکیل پرونده و ثبت سوابق وراث
 • ثبت هر نوع استخدامی
 • ماژول تولید مکانیزه فرمول‌های احکام
 • امکان تعریف هرگونه فیلد اطلاعاتی مرتبط با مشخصات عمومی پرسنل و احکام حقوقی
 • امکان تعریف مقدار مینیمم و ماکزیمم برای هر فیلد از جمله فیلدهای کارکردی به جهت کنترل ورود داده‌ها  
 • امکان تعریف انواع جداول اطلاعاتی مانند انواع استخدام، وضعیت شغلی، پست سازمانی، سوابق آموزشی و تحصیلی و….
 • امکان تعریف انواع جداول پایه‌های حقوق جهت تنظیم حکم
 • امکان تعریف احکام پرسنل در دو رده قطعی و معوقه به روش‌های دستی یا مکانیزه
 • امکان صدور احکام شاغلین، بازنشستگان و وراث
 • تأیید احکام در هر ماه جهت جلوگیری از تغییرات پس از پرداخت حقوق
 • ارتباط با سیستم‌های حضور و غیاب به صورت فایل
 • تأیید اطلاعات کارکرد جهت جلوگیری از تغییرات پس از پرداخت حقوق
 • امکان مقداردهی گروهی