اعضای هیأت مدیره

محمدرضا قابلی

محسن جمالی

رئیس هیأت مدیره

مدیر عامل

محمد صادقی

نائب رئیس هیأت مدیره

کادر مدیریت

محمدرضا قابلی

مدير توليد

رئيس هيئت مديره

محسن جمالی

مدیر عامل

عضو هیأت مدیره

ارتباط مستقیم: jamali@ican.ir

محمد صادقی

مدير منطقه يك

نايب رئيس هيئت مديره

محمود شاهزیدی

مدیر توسعه سامانه‌های مالی و منابع انسانی

مدير توسعه كارآفريني

عضو هیئت مدیره

حمید نیکیان

مدیر استقرار و پشتیبانی

ارتباط مستقیم: nikian@ican.ir