استقرار

فعالیت استقرار، از زمان نهایی‌شدن تصمیم كارفرمای محترم برای خرید محصول، ماژول‌ها یا زیرسیستم‌های آنها و بر اساس ایجاد یك قرارداد فیمابین شروع می‌شود. در این مرحله نحوه نصب، آموزش و اجرای عملیاتی برنامه‌ریزی شده و بر اساس آن ادامه مسیر طی می‌شود. تیم استقرار گروه مهندسی آی‌كن با تكیه بر دانش به روز متخصصین خود، امكانات خریداری‌شده و توان متخصصین كارفرمای محترم در یك كار تیمی مشترك، حركتی را پایه‌ریزی و اجرا می‌كند كه نهایت آن تحقق اهداف مجموعه كارفرما از سرمایه‌گذاری انجام‌شده می‌باشد. اصول این حركت و قالب استاندارد آن بر اساس مراحل زیر مهیا و تنظیم شده است

 • ۱

  بررسی شرایط اجرایی و محیطی كارفرما بصورت حضوری و غیرحضوری

 • ۲

  پالایش و دسته‌بندی انتظارات كارفرما از استقرار محصول یا محصولات خریداری‌شده:

  • ◊ آشنایی به ذینفعان اصلی و كاربران كلیدی خرید انجام‌شده
  • ◊ متناسب با سیاست سازمانی كارفرما صحبت با افراد یادشده و دریافت نظرات و انتظارات آنها
  • ◊ پالایش و دسته‌بندی آنها

  ۲

 • ۳

  تنظیم و ارائه طرح پیشنهادی اجرا شامل:

  • ◊ نیازمندیهای احتمالی نیروی انسانی به صورت موقت یا دائم متناسب با نیاز اجرایی كارفرما و همراستا با اهداف ایشان
  • ◊ زیرساخت‌های مورد نیاز برای آموزش
  • ◊ فرآیندهای اجرایی مطلوب با درنظرگرفتن محدودیت‌های سازمانی و نقطه نظرات كارفرما
  • ◊ طرح زمانبندی اجرای پروژه با تبیین شرح وظایف طرفین
 • ۴

  نهایی‌سازی طرح پیشنهادی اجرا توسط كارفرما با مشاوره و همراهی نماینده گروه مهندسی آی‌كن

  ۴

 • ۵

  تخصیص منابع انسانی لازم جهت اجرای طرح مصوب و نهایی

 • ۶

  اجرای طرح پیشنهادی

  ۶

 • ۷

  ارزیابی پیوسته مراحل اجرا و بهبود مستمر آن در صورت نیاز

خدمات قابل ارائه در استقرار

 • خدمات سفارشی‌سازی محصولات بر پایه موتورها و زیرساخت‌های پویای آنها

 • خدمات آموزش در سطوح مختلف:

  • راهبران
  • مدیران
  • دبیرخانه
  • بایگانی
  • کاربران ویژه
  • کاربران عادی
 • مشاوره فنی، اجرایی و حتی سازمانی

 • همراهی و نظارت بر استقرار به صورت حضوری و غیرحضوری متناسب با توافقات فیمابین و انتظارات كارفرمای محترم

 • مشاوره در جهت نگهداری سیستم و موارد مرتبط با محصول

 • مشاوره و همراهی در جهت شكل‌گیری هدف توسعه‌ای سیستم

 • تبدیل اطلاعات